Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa. Na zmianach skorzystają całe rodziny

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinasowania 2 projekty pozakonkursowe składające się na 1 zintegrowany projekt rewitalizacyjny.


Wybrane projekty to:

1. Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa (Poddziałanie 8.1.1.) – kwota dofinansowania 6 551 412,00 PLN. Przedmiotem projektu jest modernizacja i adaptacja zabytkowego spichlerza, zagospodarowanie przestrzeni przy klasztorze, modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu ma na celu utworzenie miejsca, w którym będą świadczone usługi społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne.

2. Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie (Poddziałanie 6.2.1.) – kwota dofinansowania 443 003,00 PLN. Projekt zakłada powołanie i funkcjonowanie Centrum Aktywności Rodzin, a w nim klubów aktywności oraz mobilnych usług opiekuńczych. Centrum Aktywności Rodzin będzie ośrodkiem dziennej opieki, w którym będą odbywać się zajęcia grupowe i indywidualne w postaci różnego rodzaju terapii. Utworzony zostanie m.in. Klub Dobrych Rodziców, Kreatywna Akademia Dziecka, Klub Seniora. Działania skierowane będą do całej rodziny, poprzez objęcie wszystkich członków rodzin usługami specjalistycznymi i społecznymi.

Obecnie na terenie gminy brakuje miejsca, w którym możliwe byłoby świadczenie usług społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Duża grupa mieszkańców nie ma dostępu do usług i wsparcia społecznego. Adaptacja zabytkowego obiektu na potrzeby społeczne oraz zaadaptowanie przestrzenie terenów pod park wpłynie na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym. Rewitalizacja przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej w gminie, co wpłynie na rozwój gospodarczy Żukowa, gminy Kartuzy i Regionu.


W załączeniu aktualny Wykaz projektów pozakonkursowych (zintegrowane projekty rewitalizacyjne).

 

Załączniki:

Wykaz projektów pozakonkursowych z dn. 18.07.2017

pdf 273 KB