Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, które odbyło się 22.09.2017 r. 

1. System oceny i kryteria wyboru

2. Zasady kwalifikowalności wydatków 

3. Specyfika i cel konkursu

4. Zakres działań możliwych do realizacji w ramach projektu

5. Zakres działań możliwych do realizacji w ramach projektu - aspekty psychospołeczne