Pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ trafią do przedsiębiorców – Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi

W dniu 11 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, BGK podpisał umowę z pośrednikiem finansowym – konsorcjum Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, które będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom w regionie. Zostanie ono przeznaczone w całości na rozwój regionu, szczególnie lokalnej przedsiębiorczości.

 

Fot. Spółdzielcza Grupa Bankowa

Umowa z konsorcjum banków spółdzielczych jest już trzecią tego typu umową zawartą w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. W dniu 9 sierpnia br. w Warszawie, w obecności Wiceministrów Rozwoju – Jerzego Kwiecińskiego i Adama Hamryszczaka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, BGK zawarł podobne umowy – z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych na kwotę 36 mln zł oraz z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym na kwotę 30 mln zł. Konsorcjum banków spółdzielczych natomiast dysponować będzie 24 mln zł. Łącznie do pomorskich przedsiębiorców trafi więc 90 mln zł.

Pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Celem programu jest wzmocnienie ich potencjału konkurencyjnego, zwiększenie ich produktywności oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

- W tej i poprzedniej unijnej perspektywie finansowej Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracuje z samorządami województw przy wsparciu lokalnej przedsiębiorczości. Dotychczas zachęciliśmy ponad 30 tysięcy firm w całej Polsce, aby zaczęły korzystać z instrumentów zwrotnych: pożyczek, gwarancji i wejść kapitałowych. Dzięki temu, że rozwijają się MŚP, polepsza się sytuacja gospodarcza w regionach, w których one działają – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas uroczystości podpisania umów w Warszawie.

- To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich firm na Pomorzu - powiedział Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego. Staramy się wypełnić lukę w finansowaniu zewnętrznym, którą obserwujemy na rynku dla tego właśnie sektora. Wierzę, że zaufanie, ale i odpowiedzialność, które zostały powierzone kluczowym partnerom, tj. pośrednikom finansowym: Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu, a dzisiaj konsorcjum banków spółdzielczych Żuławskiego Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, w realizacji konkretnych produktów już wkrótce zaowocuje zwiększeniem możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw i w konsekwencji, rozwojem regionu. Cieszy nas, że województwo pomorskie pozostaje liderem wdrażania instrumentów zwrotnych i jako pierwsze województwo uczestniczy w podpisaniu umów z pośrednikami finansowymi z regionalnych programów operacyjnychdodał Marszałek Struk.

Ważną grupą klientów banków spółdzielczych są lokalne przedsiębiorstwa. To z myślą o nich Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu będą udzielały mikropożyczek i pożyczek rozwojowych na preferencyjnych warunkach. Wsparcie dla start-upów, mikro i małych firm z terenu województwa pomorskiego będzie miało pozytywny wpływ na sytuację mieszkańców całego regionu. Tym samym więcej ludzi będzie miało szansę na znalezienie pracy i poprawę warunków życia – mówi Pani Ewelina Pałubicka, Prezes Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego.

To olbrzymia szansa dla wielu tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP, rozwijamy cały nasz region, w tym lokalne społeczności. Banki spółdzielcze idealnie wpisują się w charakterystykę profesjonalnego pośrednika finansowego, operatora środków w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Jesteśmy uniwersalnym, lokalnym bankiem, który skutecznie znajduje rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów. Naszą rolę postrzegamy jako lokalne centrum usług finansowych, które dba o wynik ekonomiczny, ale i wspiera rozwój otaczających nas środowisk – mówi Pani Dobrosława Frączek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ to kolejny – po wdrażanej w okresie 2007-2013 Inicjatywie JEREMIE – projekt, w ramach którego realizowane jest wsparcie zwrotne. W poprzednim rozdaniu funduszy UE Województwo Pomorskie powierzyło BGK kwotę 287,4 mln zł, która trafiła do blisko sześciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Pomorza. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, wynosi 408,41 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Pomorza poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie. Ofertę instrumentów finansowych na Pomorzu w najbliższym czasie uzupełnią także produkty opracowywane wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w obszarze rewitalizacji, termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.