Ponad 70 mln zł dla osób zagrożonych zwolnieniem

10 sierpnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego  zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów z Działania 5.6. Adaptacyjność Pracowników, które współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach powyższego Działania ukierunkowane będzie na realizację działań typu outplacement skierowanego do pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Do dofinansowania wybranych zostało 46 projektów o łącznej wartości ponad 70 mln zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie:

  • wesprą 3 875 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub  zwolnionych z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy,
  • 2 149 osób, po opuszczeniu projektu podejmie  pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie,
  • 3 523  osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.

W ramach działań przewidzianych w projektach każdemu uczestnikowi oferowane będzie:

  • określenie ścieżki zawodowej: doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działań (IPD),
  • szkolenia w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy.

W zależności od potrzeb uczestnicy otrzymają: wsparcie w postaci kursów, szkoleń, staży, praktyk, studiów podyplomowych, dodatku relokacyjnego.

Dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą (jeśli wynika to z IPD) oferowane będzie doradztwo, szkolenia z wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe: doradcze i finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności.

Projekty ukierunkowane są na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. na osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiety.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

pdf 342 KB