Pomorskie najefektywniej w Polsce wykorzystuje środki unijne

Zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował już 52% budżetu programu unijnego przewidzianego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020. To najlepszy wynik w kraju. Jeżeli chodzi o tempo wdrażania Programu, Pomorskie wyprzedza m.in. tzw. programy krajowe, realizowane przez rząd.

 

 

To istotne dane w toczącej się obecnie dyskusji na temat szybkości wykorzystywania środków unijnych i ewentualnego zwiększenia kontroli rządu nad wydatkowaniem funduszy europejskich na poziomie regionalnym. – Argument o zbyt wolnym korzystaniu ze środków unijnych w regionach jest chybiony, bo niezgodny ze stanem faktycznym. Wśród wszystkich programów realizowanych w Polsce, to programy regionalne są w czołówce rankingu szybkości realizacji. Pomorskie jest na pierwszym miejscu, ale zaraz za nim jest województwo wielkopolskie i lubuskie. Programy krajowe realizowane przez rząd zajmują dopiero kolejne pozycje – wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Ze skutecznego prowadzenia Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego korzystają przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego. Realizowane są setki projektów dotyczących m.in. rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego, budowy dróg oraz linii kolejowych, wsparcia przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, rozwoju innowacji i wprowadzaniu przez nich nowych produktów bądź usług na rynek, modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych. Osoby bezrobotne mogą wziąć udział w projektach aktywizujących, w ramach których są dostępne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a młodzież – już w niedalekiej przyszłości – będzie mogła skorzystać z profesjonalnie wyposażonych szkół zawodowych i uczelni wyższych, w których będzie realizowany program nauczania, dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Efektem realizacji unijnych inwestycji jest też dynamiczny rozwój gospodarki Pomorza.  Środki z Programu Regionalnego są przekazywane beneficjentom, którzy rozpoczynają realizację planowanych inwestycji: kupują sprzęt czy zamawiają roboty budowlane i usługi – a to bezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował do tej pory 759 projektów o łącznej wartości 5,3 mld zł. Środki unijne w tych inwestycjach to prawie 3,9 mld zł.

 

W co zainwestowaliśmy środki unijne?

ZATRUDNIENIE

63 projekty o wartości 138,8 mln zł, które pozwolą około 10 tys. bezrobotnych uzyskać wsparcie. Głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych. Przykładowe projekty:

 • Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przeznaczony dla 500 osób z terenu powiatu malborskiego.
 • Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego", który skierowany jest do grupy 90 osób pozostających bez pracy.

 

DOTACJE NA START

21 projektów o wartości 59,6 mln zł. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone są na tworzenie oraz zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw. Około 1 200 uczestników otrzyma wsparcie – obejmujące m.in. doradztwo (indywidualne i grupowe), kursy, szkolenia, warsztaty oraz pomoc prawną – które umożliwi im uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Odbiorcy wsparcia otrzymają również pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz tzw. wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowe projekty:

 • Projekt Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego umożliwiający otrzymanie 50 osobom bezzwrotnych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 • Projekt Gminy i Miasta Debrzno, dzięki udzielonym dotacjom powstanie 31 nowych miejsc pracy.

 

 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

11 projektów o łącznej wartości około 7,7 mln zł. Realizowane projekty umożliwią utworzenie 244 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz powrót 143 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Wsparcie, jakie otrzymają beneficjenci, przeznaczone jest na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez m.in.: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, a także wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Sfinansowanie zostaną również koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi. Przykłady realizowanych projektów:

 • Projekt Akademii Sukcesu Best Choice Anna Koseda, którego celem jest utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 16 nowych miejsc opieki.
 • Projekt Żłobka Tęczowy Domek Anny Dwojak, który przewiduje że 15 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych zostanie wsparciem w Programie.

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

106 projektów o wartości 171,8 mln zł.  Projekty mają na celu aktywizację społeczno-zawodową ponad 12 tys. mieszkańców Pomorza, a działania w nich podejmowane ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oferowana pomoc obejmuje nie tylko bezpośrednio osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale również ich rodziny oraz najbliższe otoczenie. W ramach realizowanych projektów zakłada się również wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Przykładowe projekty:

 • Projekt Fundacji Partycypacji Społecznej, który skierowany jest do 66 osób, w tym także do osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Projekt TEB Edukacja pt. „Czas na zmianę", oferuje wsparcie 135 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu starogardzkiego, słupskiego, chojnickiego, bytowskiego oraz człuchowskiego.

 

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH i PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

13 projektów o wartości 73,9  mln zł. Dzięki realizacji projektów świadczone będą spersonalizowane i zintegrowane usługi społeczne, adresowane w głównej mierze do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również osób niesamodzielnych, w tym przewlekle chorych. Wybrane projekty są również ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w nowych i już istniejących pomiotach ekonomii społecznej. Przykładowe projekty:

 • Projekt Centrum Inicjatyw Obywatelskich, którego celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie słupskim, a także utworzenie 150 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
 • Projekt Miasta Gdynia, którego celem jest rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w części dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5 300 osób. 

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

70 projektów o łącznej wartości około 96,8 mln zł. Wsparcie w konkursie przewiduje tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, które realizowane jest w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb. Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na  dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, modernizację istniejącej bazy przedszkolnej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej oraz bieżące funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dzieci  będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, które rozwijają kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności takie jak: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa. Dotacje wspierać będą również kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć dla około 700 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Przykłady realizowanych projektów:

 • Projekt Gminy Kościerzyna, który pozwoli utworzyć 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy.
 • Projekt Gminy Krokowa pt. „Mówię, liczę, poznaję" umożliwi utworzenie 85 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

 

EDUKACJA OGÓLNA

115 projektów o wartości 253,5 mln zł. Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie objętych zostanie około 97 tys. uczniów. Projekty zakładają rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez podniesienie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji  nauczycieli. Udzielone wsparcie przeznaczone jest również na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania. Przykładowe projekty:

 • Projekt Gminy Nowa Karczma pt. „Na fali wiedzy" przewiduje podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych u ponad 700 uczniów.
 • Projekt Gminy Ryjewo, pozwoli objąć wsparciem 63 nauczycieli oraz 500 uczniów.
   

WSPIERANIE ZDOLNYCH

27 projektów o wartości 30,1 mln zł. Środki finansowe przeznaczone są głownie na stypendia dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i odnieśli inne sukcesy związane z udziałem w konkursach, olimpiadach i turniejach. Wsparcie w ramach tego Poddziałania ukierunkowane jest na wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem pomocy finansowej (stypendialnej), jak również poprzez wsparcie rozwoju kwalifikacji i kompetencji nauczycieli do pracy z uczniem uzdolnionym.

 

EDUKACJA ZAWODOWA

46 projektów o wartości 361,9 mln zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną przede wszystkim na tworzenie nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne, praktyki zawodowe, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Kompleksowa realizacja wszystkich wymienionych działań jest możliwa dzięki tzw. projektom zintegrowanym. Oznacza to, że wszelkie działania infrastrukturalne współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a nieinfrastrukturalne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowe projekty:

 • Projekt Powiatu wejherowskiego skierowany jest do 1 831 uczniów, 52 nauczycieli oraz 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w 8 szkołach,
 • Projekt Powiatu puckiego zakłada, że 470 uczniów będzie mogło uczestniczyć w stażach i praktykach u pracodawcy, a 4 szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. 

 

PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Projekt o wartości 21,5 mln zł.  Projekt skierowany jest do uczniów pomorskich szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe o predyspozycjach w zakresie przedmiotów zawodowych odpowiadających branżom o największym potencjalne rozwoju regionu (branże kluczowe) i wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP).  Wsparcie skierowane jest również do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa pomorskiego, który zakłada że 1850 osób uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczyć będzie w stażach i praktykach u pracodawcy, a 100 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych zostanie wsparciem.

 

NOWOCZESNE LABORATORIA UCZELNI WYŻSZYCH

6 projektów o wartości 89,8 mln zł, w tym m.in.

 • rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby kształcenia na nowym kierunku „Informatyka o profilu praktycznym", o specjalności „Programista aplikacji internetowych",
 • rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego – powstaną nowe specjalizacje, m.in.: Ochrona cyberprzestrzeni;  Programowanie w automatyce i robotyce; Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa,
 • nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym (m.in. Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Dietetyka, Fizjoterapia) w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA

103 projektów o wartości 145,2 mln zł, których celem jest poprawa konkurencyjności firm poprzez wprowadzenie nowych produktów bądź usług, zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych lub działania ekoefektywne.

 • Przedsiębiorstwo Bracia Bertrand z Luzina, dzięki dotacji w kwocie ponad 796 mln zł, zwiększy konkurencyjność poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie,
 • Spółka VBW Engineering z Gdyni, dzięki dotacji w kwocie 289,8 tys. zł, wprowadzi innowacyjną usługę serwisu zdalnego central wentylacyjnych,
 • Spółka Bowil Biotech z Władysławowa, dzięki dotacji w kwocie 999,3 tys. zł, zwiększy konkurencyjność dzięki uruchomieniu produkcji nowego biomateriału do wytwarzania implantów, będącego wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych.

 

POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU 2020+

Umowa Zarządu Województwa Pomorskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości 408 mln zł. Realizacja projektu dotyczy uruchomienia przez BGK zwrotnego wsparcia dla firm na rozwój działalności innowacyjnej, w tym naukowo-badawczej oraz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców. Wsparcie obejmować będzie szeroką gamę produktów finansowych, w tym pożyczki na innowacje, wejścia kapitałowe, poręczenia, mikropożyczki, pożyczki rozwojowe czy inwestycyjne.  BGK wybierze pośredników finansowych, którzy z kolei będą oferować ww. wsparcie przedsiębiorcom.

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 2 tys. przedsiębiorców, a kolejni otrzymają finansowanie ze środków zwracanych.

 

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY

Celem projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. jest utworzenie kompleksowego i skoordynowanego systemu wsparcia firm w zakresie rozwoju eksportu. Wśród konkretnych usług, z których skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, są m.in.: pozyskanie wiedzy dotyczącej kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać też dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę m.in. z kontrahentami zagranicznymi.  Całkowita wartość projektu to ponad 84 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

 • 600 pomorskich firm zwiększy pozycję eksportową, m.in. poprzez udział w targach zagranicznych, kontakty gospodarcze, zmiany organizacyjno-procesowe,
 • 1200 przedsiębiorstw zwiększy potencjał eksportowy dzięki wsparciu brokera eksportowego.

 

INVEST IN POMERANIA

Celem projektu jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych między firmami, w tym z sektora MŚP. Ważny aspektem realizowanego projektu jest rozwój systemu obsługi inwestorów poprzez wdrożenie narzędzi wsparcia inwestycji m.in. uruchomienie funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych, promocję inwestycyjną regionu oraz obsługę procesów inwestycyjnych. Projekt „Invest in Pomerania", realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., ma wartość ponad 195 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

 • 70 hektarów gruntów przygotowanych pod tereny inwestycyjne,
 • powstanie 5 000 nowych miejsc pracy (wartość deklarowana przez przyszłych inwestorów).

 

OCHRONA ZDROWIA

„Pomorskie e-zdrowie" - celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz efektywności pomorskich podmiotów leczniczych. Liderem projektu jest Województwo Pomorskie, a partnerami 16 podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Całkowita wartość inwestycji to 184,1 mln zł. Realizacja projektu doprowadzi do ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych, zapewni zgodność funkcjonujących w nich systemów informatycznych (między podmiotami w  projekcie, a także z innymi placówkami w regionie oraz kraju), a także umożliwi utworzenie regionalnej platformy e-Zdrowia, dzięki której pacjenci otrzymają dostęp do: swojej dokumentacji medycznej zawierającej odbyte wizyty, wystawione recepty, opisy badań itp.; podstawowych danych medycznych takich jak grupa krwi, waga, uczulenia i inne; danych na temat potrzeby odbycia niezbędnych badań, w tym profilaktycznych; edycji swoich podstawowych danych, w tym danych kontaktowych.

Efekty realizacji projektu:

 • 16 podmiotów leczniczych wdroży e-usługi,
 • 32 000 pacjentów skorzysta z wdrożonych e-usług w okresie realizacji projektu.

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWA

11 projektów o wartości ponad 1,07 mld zł, m.in.:

Rozbudowa linii kolejowych:

 • Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii SKM ze Śródmieścia do Gdyni wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250,
 • rewitalizacja odcinków dróg kolejowych: nr 207 (odcinek: granica województwa – Malbork),  nr 405 odcinek granica województwa -Słupsk - Ustka,

Rozbudowa dróg wojewódzkich:

 • nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1,
  nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie,
 • nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin" autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,
  nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty,
  nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko,
 • nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno,
 • nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański,

Budowa obwodnicy Kartuz.

 

TRANSPORT MIEJSKI

5 projektów o wartości 398,9 mln zł, w tym m.in.:

 • budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi w gminach: Kartuzy, Stężyca, Władysławowo, Nowy Dwór Gdański, Gościcino, miastach: Wejherowo, Tczew i Puck, oraz na stacjach: PKM Gdynia Karwiny oraz SKM Sopot Kamienny Potok,
 • utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim,
 • budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim,
 • poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w Malborku,
 • budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie.

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

26 projektów o wartości 240,8 mln zł, w tym m.in.:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
 • kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb,
 • budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce – etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz,
 • poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim.

 

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

18 projektów o wartości 89,5 mln zł, w tym m.in.:

 • ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Krynicy Morskiej,
 • ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego,
 • rozwój edukacji ekologicznej w ramach czterech Centrów Edukacji Ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH

45 projektów o wartości ponad 436,2 mln zł, w tym m.in.:

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna 14 budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni,
 • Termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o ponad 57%). Partnerami miasta Słupska w projekcie są: powiat słupski, gminy Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Damnica oraz miasto Ustka,
 • Modernizacja energetyczna 33 budynków publicznych na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (oszczędność energii - co najmniej 30% średnio na budynek). Partnerami powiatu chojnickiego w projekcie są: gminy Czersk, Chojnice, Bursy, gmina miejska Człuchów oraz gmina miejska Chojnice,
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczną 39 budynków użyteczności publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum (zmniejszenie strat ciepła, likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Partnerami miasta Malbork w projekcie są: gminy Stare Pole, Nowy Staw, Miasto i Gmina Sztum oraz powiat sztumski i malborski,
 • Termomodernizacja 13 budynków wchodzących w skład zespołu pocystersko-katedralnego znajdującego się na terenie obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie" (głęboka termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, zastosowanie kogeneracji, monitorowanie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej),
 • Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego obejmująca m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji CO i CWU, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia w wybranych obiektach.
   

 

POŻYCZKI NA REWITALIZACJĘ, MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ I OZE

Umowa Zarządu Województwa Pomorskiego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o wartości 284 mln zł. Bank będzie partnerem Województwa Pomorskiego w zakresie uruchomienia zwrotnego wsparcia na przedsięwzięcia służące rewitalizacji pomorskich miast, inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

EBI będzie przeprowadzać nabory na pośredników finansowych, którzy z kolei będą oferować wsparcie w formie pożyczek odbiorcom ostatecznym – samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym, czy spółdzielniom mieszkaniowym. Wsparcie obejmować będzie produkty finansowe takie jak: pożyczka rewitalizacyjna, pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz pożyczka OZE.

Realizacja Projektu umożliwi rewitalizację co najmniej 20 ha zdegradowanych terenów miejskich, czy termomodernizację 100 budynków mieszkalnych, dzięki czemu co najmniej 1300 pomorskich gospodarstw domowych zaoszczędzi energię.

 

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

17 projektów o wartości ponad 178,7 mln zł, w tym m.in.:

 • rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana,
 • poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku,
 • rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne - Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki,
 • prace budowlano-montażowe w obrębie Starego Miasta w Gniewie wraz z zagospodarowaniem terenu fosy zamkowej,
 • prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku,
 • renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku w Bytowie.

 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

18 projektów o wartości ponad 88,9 mln zł, w tym m.in.:

 • poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
 • modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania energią,
 • wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański,
 • ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej,
 • poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego.