Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17. 

Wnioski można składać w terminie od 30 czerwca do 21 lipca 2017 r.   

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 33 027 811,76 PLN