Nowe Zasady Wdrażania RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego 9 grudnia 2016 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu.

Podstawowym celem Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 jest uszczegółowienie sposobu wdrażania RPO WP 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla potencjalnych beneficjentów chcących pozyskać wsparcie w ramach Programu. Zawiera on rekomendacje, zalecenia i interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów prawnych regulujących zasady wdrażania Programu dokonane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020. Na podstawie jego zapisów formułowane będą postanowienia regulaminów konkursów oraz wezwań do złożenia wniosków w ramach naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zaleca potencjalnym beneficjentom zapoznanie się z jego treścią.

Obecnie, z uwagi na zaplanowane do przeprowadzenia w IV kwartale 2016 roku nabory wniosków w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020, zaistniała konieczność aktualizacji treści „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", w tym ich załączników stanowiących wytyczne programowe. W szczególności dostosowano postanowienia wytycznych programowych dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz udzielania zamówień do zapisów Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016). Ponadto niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji, doprecyzowania i korekty zapisów pozostałych dokumentów m.in. w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa czy wydanymi do nich interpretacjami przez Komisję Europejską oraz ministerstwo ds. rozwoju regionalnego, a także z uwagi na doświadczenia wyniesione z przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków.

Zobacz Zasady Wdrażania z dnia 9.12.2016 r.