Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu RPO WP 2014-2020

Zakończony 18.11.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.03-IZ.00-22-001/16).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

 

Uwaga! Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 maja 2017 roku.

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Wyniki naboru 05.05.2017

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 24 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lutym 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typu nr 1) beneficjentów wymienionego w pkt 6 opisu Poddziałania 2.4.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. Instytucji Otoczenia Biznesu.

Konkurs skierowany jest do wnioskodawców spoza Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ 1) projektów wymieniony w pkt 5 opisu Poddziałania 2.4.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. budowę gotowości IOB do świadczenia poszerzonego zakresu usług proinnowacyjnych, wysokospecjalistycznych, usług doradczych i szkoleniowych poprzez m.in. rozbudowę, remont i/lub zakup wyposażenia IOB.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.9. Cross-financing
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.13. Zgodność z IS

Obszar B – Specyficzne:

B.1. Status projektu zintegrowanego
 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
A.2. Możliwe warianty
A.3. Zakres rzeczowy projektu
A.4. Analiza ryzyka
A.5. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Partnerstwo
C.2.Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje
C.3. Technologie i usługi cyfrowe

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do  SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Projekty składane w konkursie dla Poddziałania 2.4.3. muszą zostać objęte pomocą publiczną, a poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 2.4.3. w SzOOP RPO WP.

Uwaga!

Fakt objęcia projektu pomocą publiczną weryfikowany będzie przez IZ RPO WP na etapie oceny formalnej w kryterium A.7. Pomoc publiczna.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 15 134 062 PLN.

Niezbędne dokumenty

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 2.4.3. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Piotr Bejrowski, tel. (58) 326 81 22, e-mail p.bejrowski@pomorskie.eu,

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu
 

Odpowiedzi na pytania:

  1. W regulaminie konkursu dla poddziałania 2.4.3. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu" istnieje zapis, że realizowane przedsięwzięcia muszą być współfinansowane ze środków prywatnych. W jakiej formie oraz wysokości powinno zostać zagwarantowane powyższe współfinansowanie i czy wyższy udział wkładu prywatnego będzie w jakiś sposób premiował wybór przedsięwzięcia do dofinansowania?

Weryfikacja kryterium formalnego A.8 „Montaż finansowy projektu" polega m.in. na ocenie, czy dla planowanego przedsięwzięcia zapewniono istotny dla realizacji projektu poziom wkładu prywatnego tzn. nie pochodzącego ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i wolnego od pomocy publicznej.

Każdorazowo analiza istotnego poziomu środków prywatnych w projekcie prowadzona będzie indywidualnie mając na uwadze wielkość projektu, typ beneficjenta oraz rynek na którym Instytucja Otoczenia Biznesu planuje świadczyć specjalistyczne usługi doradcze.

Istotny udział wkładu prywatnego przedstawionego przez wnioskodawcę i /lub partnera projektu oceniany będzie na poziomie  projektu jako całości przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie a także wymagać będzie odpowiedniego udokumentowania i uwiarygodnienia zamiaru współfinansowania inwestycji ze źródeł prywatnych.

Ponadto wyższy udział wkładu prywatnego nie będzie w żaden sposób premiował wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania.