Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014-2020

Zakończony 28.10.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014-2020 (RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Zdrowie.

Projekty składane w ramach konkursu numer RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16 dla Działania 7.2. Systemy Informatyczne i Telemedyczne w ramach OP 7 Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) muszą być projektami komplementarnymi zarówno z projektami centralnymi realizowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – w szczególności P1, P2 oraz P4, jak i z projektem regionalnym „Pomorskie e-Zdrowie" realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu.

UWAGA! Na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dostępny jest dokument opisujący funkcjonalności przewidziane w krajowych platformach P1, P2 i P4, więcej informacji pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/opis-funkcjonalny-systemow-centralnych/

Opis funkcjonalny systemów centralnych 

Lista złożonych wniosków 7.2 

Lista złożonych wniosków 7.2 - skan 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Listy wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 21 października 2016 r. do 28 października 2016 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lutym 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 7.2. zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP) RPO WP, tj.:

  1. publicznych i prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne i ich organów założycielskich,
  2. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  3. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  4. organizacji pozarządowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 7.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1.    wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą z zakresu: tworzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin (w tym usługi zdalnej rejestracji przez Internet), platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia;

2.    budowę, rozwój i wdrożenie usług telemedycznych w szczególności telediagnostyki, telekonsultacji, telerehabilitacji i teleopieki.

Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych do wymiany informacji z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod względem interoperacyjności i komplementarności przyjętych rozwiązań z funkcjonalnościami przewidzianymi w platformach krajowych.

Projekty dotyczące rozwiązań w warstwie regionalnej (w szczególności w zakresie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług o regionalnych) będą weryfikowane pod względem komplementarności proponowanych rozwiązań z założeniami projektu „Pomorskie eZdrowie".

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

B. Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania

 

Obszar B – Specyficzne:

B.1. Status projektu zintegrowanego

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ.

 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

 

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Partnerstwo

C.2. Działania z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadry

 

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący (KM) RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 7.2. w SzOOP RPO WP, przy czym intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja wynosi 28 199 852 PLN.

Niezbędne dokumenty

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6 regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru Działania 7.2. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Agnieszka Famielec, tel. (58) 326 88 42, e-mail a.famielec@pomorskie.eu,

w sprawach dotyczących komplementarności projektów z projektem „Pomorskie e-Zdrowie" informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Rafał Czarnecki, tel. (58) 326 87 28, e-mail r.czarnecki@pomorskie.eu,

- Tomasz Dmitruk, tel. (58) 326 87 26, e-mail t.dmitruk@pomorskie.eu,

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu