Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników RPO WP 2014-2020

Zakończony 06.02.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/17.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.6.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Wyniki naboru 10.08.2017

Lista członków KOP (pdf 352 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 17 stycznia 2017 roku do 6 lutego 2017 roku 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 18 sierpnia 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

3)  instytucje edukacyjne,

4)  szkoły wyższe,

5)  Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),          

6)  instytucje rynku pracy,

7)  związki zawodowe,

8)  izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,

9) przedsiębiorcy,

10) organizacje pozarządowe,

11) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu,
w szczególności poprzez:

1)  usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej poprzez doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – obligatoryjnie oraz poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,

2)  usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.: kursy, szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, studia podyplomowe, staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,

3)  wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in.:pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, dodatek relokacyjny.

4)  wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, obejmujące: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z IPD (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej),pomoc finansową w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.6 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95% (środki EFS 85%, krajowy wkład publiczny 10%).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość udzielonych uczestnikom projektu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

 74 265 970,59 PLN[1]

 66 448 500,00 PLN środki EFS

  7 817 470,59 PLN krajowy wkład publiczny
 

[1]Kwota jest wynikiem przeliczenia alokacji przewidzianej na realizację konkursu dla Działania 5.6. w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Uchwała nr 1233/192/16Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku),tj. 15 000 000,00 EUR, według kursu  4,4299 PLN/EUR.  Kwota alokacji przewidzianej na konkurs może ulec zmianie w wyniku zmiany kursu PLN/EUR ponieważ kurs przeliczenia EUR/PLN jest tożsamy z kursem wskazanym w algorytmie przeliczania środków EFRR, EFS wskazanym w Załączniku nr 4a Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. Dostępna alokacja będzie przeliczana każdorazowo według stanu na miesiąc podpisywania umowy o dofinansowanie.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub telefonicznie: 58 326 81 90 lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY 

1. Jaką liczbę wniosków o dofinansowanie może złożyć jeden wnioskodawca w odpowiedzi na niniejszy konkurs ?

Odp. z dnia 23.12.2016

Instytucja Ogłaszająca Konkurs – IZ RPO WP nie ograniczyła ilości wniosków o dofinansowanie, które Wnioskodawca może złożyć na ogłoszony konkurs.

2. Zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" wskaźniki efektywności zatrudnieniowej mierzone są w momencie podjęcia pracy przez uczestnika projektu, nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego udziału w projekcie. Czy zatem okres pomiaru wskaźników efektywności zatrudnieniowej powinien obejmować okres do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie ostatnich uczestników projektu - nawet jeżeli wykracza poza termin realizacji projektu? Czy też zakończenie okresu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej powinno być zgodne z końcową datą realizacji projektu ? 

Odp. z dnia 23.12.2016

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 , które stosuje się do wsparcia realizowanego w konkursie, w ramach Działania 5.6., efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie". Definicja i sposób pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w Zasadach pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załączniku nr 4 do regulaminu konkursu.

3. Czy do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wliczają się osoby które podjęły działalność gospodarczą w ramach dotacji jaką otrzymały w projekcie? 

Odp. z dnia 10.01.2017

W ramach konkursu efektywność zatrudnieniowa mierzona jest za pomocą wskaźnika „Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie". 
Zgodnie z definicją wskaźnika można do niego wliczyć wszystkie osoby pracujące po ukończeniu udziału w projekcie, a zatem również te, które założyły działalność gospodarczą w ramach projektu.

4. W Standardach realizacji wsparcia w zakresie działania 5.6..., w Rozdziale 6 "Zasady realizacji praktyk i staży…", w pkt. 20 chodzi o pkt. 18 czy 19 ?

Odp. z dnia 10.01.2017

W treści Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.6 (…), w rozdziale 6, pkt 20 pojawiła się omyłka pisarska: jest pkt 18, a powinien być 19

WNIOSKODAWCA 

1. Czy prywatna firma szkoleniowa może być na ogłoszony konkurs  z Poddziałania 5.6 Wnioskodawcą ?

Odp. z dnia 23.12.2016

Zgodnie z SZOOP dla Poddziałania 5.6 katalog Wnioskodawców jest szeroki. Wpisuje się w niego zarówno instytucja edukacyjna  - t.j publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,   jak i przedsiębiorca- a więc również prywatna firma szkoleniowa.

GRUPA DOCELOWA 

1. Czy w ramach przedmiotowego konkursu do grupy docelowej mogą należeć także osoby, które zakończyły wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – w przypadku, gdy umowa ta została zrealizowana i zakończona z okresem, na jaki została zawarta bądź umowa została wcześniej wypowiedziana przez zleceniodawcę, a powodem wypowiedzenia nie były przyczyny leżące po stronie zleceniobiorcy. Czy w ramach przedmiotowego konkursu do grupy docelowej mogą należeć także osoby spełniające powyższe warunki, tj. osoby, które świadczyły pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ?

Odp. z dnia 23.12.2016

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia typu outplacement w konkursie są następujące grupy osób:
1) osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; 2)pracownicy przewidziani do zwolnienia;
3) pracownicy zagrożeni zwolnieniem.
Zgodnie ze słowniczkiem pojęć jako pracownika rozumie się personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, w skład personelu wchodzą również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, tj. również osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło.
Mając powyższe na uwadze, osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej kwalifikują się do objęcia wsparciem w konkursie w ramach Działania 5.6.

2. W jaki sposób uczestnik powinien potwierdzić fakt, że jest zagrożony zwolnieniem? Zaświadczenie od pracodawcy? Deklaracja uczestnika? 

Odp. z dnia 18.01.2017

Beneficjent musi zapewnić wystarczające dowody, potwierdzające fakt, iż dana osoba spełnia kryteria kwalifikowalności określone dla projektu.
Zgodnie z definicją zawartą w Standardach realizacji wsparcia, pracownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
W związku z powyższym w celu potwierdzenia kwalifikowalności pracownika zagrożonego zwolnieniem jako uczestnika projektu, niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:
- wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu (lub innego dokumentu potwierdzającego aktualne zatrudnienie) 
oraz
-oświadczenia pracodawcy potwierdzające zaistnienie przesłanek, o których mowa 
w cytowanej powyżej definicji pracownika zagrożonego zwolnieniem.  

3. Czy wystarczającym będzie określenie grupy docelowej jako osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (100% grupy docelowej), czy koniecznym może jest takie skonstruowanie grupy docelowej, aby w jej skład obok powyższej kategorii osób wchodzili także pracownicy przewidziani do zwolnienia oraz pracownicy zagrożeni zwolnieniem?

Odp. z dnia 30.01.2017

Nie jest konieczne, aby w projekcie obejmować wsparciem przedstawicieli wszystkich grup docelowych wymienionych w regulaminie konkursu, tzn:
1)           osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
2)            pracowników przewidzianych do zwolnienia;
3)            pracowników zagrożonych zwolnieniem. 
Wnioskodawca jest zobligowany do skonstruowania grupy docelowej w oparciu o zdiagnozowane problemy określonej grupy lub określonych grup i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do grupy docelowej w części D.1. wniosku, zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

TYPY OPERACJI

1. Zgodnie z zapisem ze str. 15 Regulaminu konkursu: ,,Celem konkursu jest wybór do dofinansowania ze środków EFS projektów (…) 1)  zakładających wdrażanie kompleksowych rozwiązań realizowanych w postaci wsparcia typu outplacement (...)". Odnośnie powyższego pkt. 1) interesuje mnie słowo ,,kompleksowych". Czy to oznacza, że w projekcie muszę zawrzeć wszystkie formy wsparcia przewidziane w typie projektów od a) do d), opisanych na str. 15-16 RK. Czy może nie muszę organizować np. wsparcia dotacyjnego, jeśli po analizie grupy docelowej wyjdzie, że nie ma zainteresowania na tę formę pomocy.

Odp. z dnia 23.12.2016

Konkurs zakłada wybór projektów ukierunkowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu  - kompleksowość rozumiana jest jako dostarczenie takiego zestawu działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, który pozwoli na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Formy wsparcia przewidziane w projekcie muszą odpowiadać analizie grupy docelowej oraz potrzebom poszczególnych uczestników wskazanych w Indywidualnych Planach Działania – w dokumentacji konkursowej nie ma wymogu zamieszczania w projekcie wszystkich form wsparcia dostępnych do realizacji w ramach konkursu.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

1. Czy w związku z realizacją w projekcie typu projektu „d) wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą" w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?: 
a. Wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych pod kątem planowanej działalności gospodarczej; 
b. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie analiza predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tj. przed przyjęciem do projektu - na etapie rekrutacji); 
c. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie opracowanie planu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego (czyli bezpośrednio po podpisaniu z uczestnikiem umowy); 
d. Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji; 
e. Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji (którego rolą będzie monitoring i kontrola założonych działalności gospodarczych, w tym kontrola w zakresie prawidłowości i zgodności z pomocą publiczną); 
f. Zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych. 
Czy też część lub wszystkie ww. koszty należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich? Jeśli część z nich można ująć w ramach kosztów bezpośrednich, to proszę o ich wskazanie.

Odp.z dnia 23.12.2016 

Wydatki wskazane w pozycjach a, b, c, f mogą zostać wykazane w ramach wydatków bezpośrednich w ramach poszczególnych zadań merytorycznych. 
Natomiast wydatki dotyczące wynagrodzeń specjalistów wskazane w pozycjach d, e, zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, należy zaplanować w ramach kosztów pośrednich.

2. Czy w przypadku realizacji w projekcie typu projektu „d) wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą" we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika ? 

Odp. z dnia 23.12.2016

Zgodnie z zapisami Standardów specjalistyczne wsparcie szkoleniowo – doradcze (indywidualne i grupowe w ramach wsparcia pomostowego) udzielane jest w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz uczestnika projektu potwierdzana jest podpisem uczestnika projektu, złożonym w dniu korzystania z usługi. W dokumentacji nie został wskazany wymóg dotyczący ilości godzin w ramach wsparcia pomostowego, który powinien zostać przeznaczony na szkolenia, a ile na indywidualne doradztwo specjalistyczne. W związku z powyższym we wniosku należy założyć średnią liczbę godzin specjalistycznego wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającego na jednego uczestnika.

3. Czy w ramach typy projektu „b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców" można zakładać przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników szkoleń zawodowych? Możliwość założenia egzaminów poprawkowych będzie mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane przez uczestników rezultaty w postaci nabytych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem po zdaniu egzaminu. Czy taki koszt jest będzie kwestionowany przez IOK na etapie oceny merytorycznej wniosku ?

Odp.z dnia 23.12.2016 

W ramach projektu dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, niemniej jednak należy każdorazowo uzasadnić konieczność przeprowadzenia takiego egzaminu oraz mieć na uwadze koszt przypadający na jednego uczestnika.  Dodatkowo informujemy, że przesłanki kwalifikowalności wydatków są określone w szczególności w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Ponadto należy wskazać, że w tym konkretnym wypadku należy  dokonać pewnego rodzaju gradacji tj. nie należy zakładać, że 100% grupy będzie korzystało z egzaminu poprawkowego. Należy przyjąć odpowiednią kalkulację/oszacowanie np. posiłkując się ogólnodostępnymi danymi.

4. Czy w ramach projektu w ramach kosztów bezpośrednich mogą zostać oddelegowani pracownicy Wnioskodawcy zatrudnieni na umowę o pracę?

Odp.z dnia 30.01.2017

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPOOP WP na lata 2014-2020,  w przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
a) pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany55 w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu,
b) okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowalności wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie, powyższe nie oznacza, że stosunek pracy nie może trwać dłużej niż okres realizacji projektu,
c) zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę i zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy; przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu.

5. Czy Komisja Rekrutacyjna po zweryfikowaniu np. 100 formularzu może dopuścić do kolejnego etapu np. 50 osób i z tych na podstawie spotkań Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami wyłonić grupę docelową zaplanowana w projekcie np. 20 osób. Czy koszt tej rekrutacji (wynagrodzenie członków komisji, wynajem Sali) stanowi koszt kwalifikowany bezpośredni w projekcie? Czy też  konkurs przewiduje jedynie ocenę i wyłonienie uczestników projektu wyłącznie na podstawie formularzy rekrutacyjnych?

Odp.z dnia 30.01.2017

Zaplanowanie  procesu rekrutacji, jego złożoność i przebieg leży w gestii Projektodawcy. 
Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami Standardów, obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu dla Kandydatów, którzy wybiorą ścieżkę dotacyjną,  jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze, że osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność.
Gradacja grupy docelowej dotyczy ścieżki dotacyjnej. Zgodnie z zapisami Standardów, powyższe oznacza, iż wsparcie poprzedzające rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj. doradczo-szkoleniowe, powinno obejmować wszystkich uczestników projektu, natomiast środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe powinny zostać przyznane mniejszej liczbie osób (np. o 20%). Jednocześnie, przedłużone wsparcie pomostowe powinno zostać udzielone mniejszej liczbie osób w stosunku do uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną i podstawowe wsparcie pomostowe. Powyższy mechanizm sprzyjać będzie wysokiej jakości składanych biznesplanów oraz osiągnięciu zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźników.

6. Czy  koszt opieki nad dzieckiem lub osobą zależną - jeżeli osoba, która takiego wsparcia potrzebuje, przyjdzie na szkolenie prowadzące do nabycia kompetencji trwające łącznie 72 godziny, to możemy jej  zwrócić koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w maksymalnej wysokości 72 godz. * 40 zł, czyli 2 880 zł.

Odp.z dnia 30.01.2017

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.6. osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie jego trwania, można pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości uzgodnionej (zgodnie z Taryfikatorem – w maksymalnej wysokości: 40 zł za godzinę opieki), jednakże w kwocie nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aktualna kwota zasiłku dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wynosi 831,10 zł brutto, w związku z czym koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależna nie mogą przekroczyć 415,55 zł brutto. W związku z powyższym w przypadku szkolenia trwającego łącznie 72 godziny maksymalna kwota zwrotu kosztów opieki to: 415,55 zł brutto.

7. Czy koszty opieki w wysokości określonej w taryfikatorze kosztów, tj. 40 zł/godz. można zaplanować również w odniesieniu do uczestnictwa w:
- doradztwie zawodowym indywidualnym oraz innych formach outplacementu, 
- szkoleniach prowadzących do uzyskania kwalifikacji,
- w przypadku dotacji, tj. w szkoleniach dot. działalności gospodarczej i wsparciu pomostowym w postaci pomocy szkoleniowo-doradczej
czyli we wszystkich formach wsparcia poza stażami, w przypadku których stosujemy zapisy ze Standardów realizacji wsparcia (pkt 4.1.9).

Odp.z dnia 30.01.2017

Koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi przysługują każdej osobie uczestniczącej w każdym szkoleniu/kursie w ramach Działania 5.6. Wsparcie to dotyczy zarówno kursów i szkoleń prowadzących do uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, jak i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty opieki przysługują również w przypadku uczestnictwa w doradztwie, zarówno zawodowym, jak i wynikającym ze wsparcia podstawowego, udzielanego do dnia zarejestrowania przez uczestnika projektu działalności gospodarczej. Koszty opieki nie przysługują natomiast uczestnikom objętym wsparciem specjalistycznym udzielanym w ramach wsparcia pomostowego, tj. osobom, którezy rozpoczęłyli prowadzenie działalności gospodarczej.  

8. Czy stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu przysługują wszystkim przedstawicielom grupy docelowej wskazanym na str. 17 Regulaminu konkursu, czy jedynie osobom pozostającym bez zatrudnienia. 

Odp.z dnia 30.01.2017

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia pkt 4 dot. zasad realizacji kursów i szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium  szkoleniowe na warunkach opisanych w przedmiotowym dokumencie. Należy również mieć na uwadze, iż wsparcie w formie stypendium szkoleniowego nie dotyczy szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatkiem kwalifikowalnym jest również zwrot kosztów dojazdu na szkolenia poniesiony przez wszystkich uczestników projektu. 

9. Ile wynosi kwota stypendium szkoleniowego i stażowego ?

Odp.z dnia 30.01.2017

Stypendium stażowe oraz stypendium szkoleniowe,  miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.zatem na potrzeby realizacji projektu kwota stypendium  wynosi: 997,40 zł. Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek  na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika, tj. beneficjenta.W związku z powyższym składkę na ubezpieczenie społeczne finansuje  w całości beneficjent (jest to tzw. kwota brutto, brutto przedmiotowego świadczenia) w związku z tym dodatkowo, oprócz kwoty stypendium, składka na ubezpieczenie społeczne powinna zostać uwzględniona przez beneficjenta w budżecie projektu. Powyższa wartość odnosi się do nie mniej niż 160 godzin stażu  oraz do nie mniej niż 150 godzin szkolenia. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie

PARTNERSTWO 

1. Które z poniższych rozwiązań dotyczących realizacji typu projektu „d) wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą" sposobu realizacji wsparcia pomostowego w postaci szkoleń i doradztwa jest prawidłowe wg IOK?: 
a. Wsparcie powinno być  organizowane przez Realizatorów projektu (Wnioskodawcę / Partnera - zależnie od podziału obowiązków w projekcie); 
b. Uczestnicy projektu powinni korzystać z takich usług u podmiotów zewnętrznych; 
c. Dopuszczalne są obydwie formy realizacji wsparcia.

Odp.z dnia 23.12.2016 

Wg IOK nie ma przeciwskazań by wsparcie w ramach projektu było  realizowane zarówno przez Realizatorów projektu (zależnie od podziału obowiązków w projekcie) jak i podmioty zewnętrzne, które będą jedynie podwykonawcami zleconych usług).

KRYTERIA 

1. Czy koszt przypadający na jednego uczestnika projektu 25 000 PLN jest kosztem sztywnym i nie może zostać przekroczony w przypadku udzielania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? 

Odp.z dnia 10.01.2017

Koszt przypadający na uczestnika projektu jest kryterium formalnym dopuszczalności badanym na etapie oceny formalnej. W przypadku jego przekroczenia wniosek zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, niezależnie od form wsparcia przewidzianych w projekcie.
Określony w kryterium koszt przypadający na uczestnika jest kosztem maksymalnym, uwzględniającym ewentualne wsparcie w postaci udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie, w przypadku zaplanowania w projekcie innych form wsparcia (bez dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej), należy mieć na uwadze, iż na etapie oceny merytorycznej wniosku, ocenie podlega m.in. racjonalność zaplanowanych wydatków.

TARYFIKATOR 

1. Proszę o informację czy kwoty wskazane w taryfikatorze towarów i usług określa max kwoty netto czy brutto dla wynagrodzeń personelu w zadaniach merytorycznych? Oraz czy katalog kosztów w zakresie wynagrodzeń w zał. 5 jest katalogiem zamkniętym ?

Odp.z dnia 18.01.2017

Ceny ujęte w taryfikatorze towarów i usług stanowiącym zał. nr 5 do regulaminu są cenami brutto brutto (tj. brutto + składki pracodawcy).
Taryfikator nie stanowi katalogu zamkniętego, co oznacza, że dopuszczalne jest ujmowanie w budżecie projektu kosztów w nim niewskazanych. Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że poszczególne koszty w budżecie projektu nie powinny przekraczać ich wysokości. Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku z tym koszty w budżecie powinny być, co do zasady, niższe niż stawki maksymalne. Wskazanie stawek maksymalnych będzie możliwe w przypadkach, które będą wynikały ze specyfiki projektu, co znajdzie odzwierciedlenie w treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

POMOC PUBLICZNA 

1.  Czy w przypadku objęcia projektem osób przewidzianych do zwolnienia, a następnie ich przeszkolenia, umożliwienia zdobycia nowych kwalifikacji – pozostają zatrudnieni u danego pracodawcy (dotychczasowego) – pomoc taka liczona jest jako pomoc publiczna dla danego podmiotu? 

Odp.z dnia 18.01.2017

Co do zasady wsparcie w ramach konkursu nie stanowi pomocy publicznej/pomocy de minimis, gdyż celem projektów dofinansowanych w konkursie jest poprawa sytuacji osób na rynku pracy. Tym samym wsparcie musi być ukierunkowane na potrzeby osoby, a nie przedsiębiorstwa - adresatem  udzielanego wsparcia jest uczestnik projektu i to on jest faktycznym beneficjentem korzyści. Jednakże w sytuacji, gdy projekt jest dedykowany pracownikom konkretnego przedsiębiorstwa/konkretnych przedsiębiorstw, a uczestnik projektu zostanie ponownie zatrudniony bądź nie zostanie zwolniony, konieczna jest ocena wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w odniesieniu do pracodawcy. Ocena występowania pomocy publicznej odbywa się w oparciu o przepis art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z powyższym, wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnia następujące przesłanki:
• udzielane jest przez państwo lub ze środków państwowych,
• przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

2. Jeżeli grupą docelową są pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem (to nadal osoby pracujące-jeszcze nie bezrobotne) to czy szkolenia dla nich w ramach projektu powinny odbywać się poza godzinami ich pracy np. po południu, w  weekendy?

Odp.z dnia 02.02.2017

Wsparcie w formie szkoleń dla pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem może odbywać się w godzinach pracy uczestnika projektu, o ile pracodawca wyrazi zgodę na udział pracownika w szkoleniu. W takim –przypadku należy mieć na względzie konieczność weryfikacji wystąpienia przesłanek pomocy publicznej. Ocena występowania pomocy publicznej odbywa się w oparciu o przepis art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z powyższym, wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnia następujące przesłanki:
• udzielane jest przez państwo lub ze środków państwowych,
• przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

3. Czy pracodawca może oddelegować (zgodzić się na udział) swoich pracowników do szkoleń i staży w ramach projektu odbywających się w trakcie ich godzin pracy?

Odp.z dnia 02.02.2017

Pracodawca może zgodzić się na udział swoich pracowników w szkoleniach i stażach w ramach projektu w trakcie ich godzin pracy. Należy jednakże rozróżnić udział pracownika za zgodą pracodawcy oraz w wyniku oddelegowania, tj. pamiętać, że oddelegowanie pracownika do udziału w szkoleniach pracodawcy może skutkować wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.  

PERSONEL PROJEKTU

1.  Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?

Odp.z dnia 23.12.2016

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu, opisując personel zaangażowany w zarzadzanie projektem należy określić nazwy poszczególnych stanowisk dla poszczególnych członków personelu zarządzającego projektem, rolę i zakres zadań wykonywanych przez poszczególnych członków personelu 
wraz z uzasadnieniem odnośnie racjonalności jego zaangażowania w projekcie. Zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom muszą być adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu czyli służyć realizacji zaplanowanych zadań w określonych ramach budżetowych. Ponadto należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Tym samym kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko muszą być adekwatne do zakresu obowiązków przypisanych do tego stanowiska. 
Jeżeli w chwili złożenia wniosku Wnioskodawca nie jest całkowicie pewien kto będzie zaangażowany w jego realizację, należy podać opis wymagań, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Wymagania te powinny stanowić podstawę do opracowania kryteriów naboru członków zespołu projektowego. Powyższe oznacza brak wymogu wskazywania personelu z imienia i nazwiska.

2. Z ilu członków składać się może Komisja Rekrutacyjna? Czy Komisję Rekrutacyjną mogą stanowić osoby, które będą w projekcie pełniły inne funkcje na podstawie umów zlecenie bądź pracownicy Wnioskodawcy oddelegowani do projektu w ramach umów o pracę?

Odp.z dnia 30.01.2017

W odniesieniu do składu KR, w Standardach wskazano jedynie, iż zalecane jest wprowadzenie wymogu oceny formularza przez dwóch członków Komisji rekrutacyjnej. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, iż w przypadku znacznych rozbieżności w ich ocenach danego formularza czy w przypadku wpłynięcia ewentualnych odwołań kolejnej oceny powinien dokonać kolejny, do tej pory nie oceniający danego formularza, członek KR. W związku z powyższym w skald KR powinno wejść minimum 3 członków. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form angażowania personelu w projekcie zostały opisane w Podrozdział 6.16. Koszty związane z angażowaniem personelu, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

3.   Czy dodatek dla opiekuna stażysty w wysokości max. 500 zł brutto można powiększyć o narzuty pracodawcy, czy też jest to kwota tzw. duże brutto?

Odp.z dnia 02.02.2017

Zgodnie ze Standardami wsparcia w zakresie Działania 5.6.Adaptacyjność pracowników RPO WP 2014-2020, koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty w postaci dodatku do wynagrodzenia nie przekracza 500 zł brutto miesięcznie, a więc jest to kwota brutto, którą można powiększyć o narzuty pracodawcy. 

ZADANIA

1. Czy pracownikom  przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem przysługuje stypendium szkoleniowe czy też  stażowe, jeżeli szkolenia (czy  staże) w ramach projektu robią podczas godzin swojej pracy? I czy jednocześnie otrzymują wynagrodzenie za pracę od pracodawcy? 

Odp.z dnia 02.02.2017

Tak, stypendium szkoleniowe (czy te z stażowe- jeśli uczestnik bieże udział w stażach) przysługuje również osobom, które w nich uczestniczą podczas godzin swojej pracy. Taka sytuacja możliwa jest jednak za zgodą pracodawcy. 

2. Stypendium szkoleniowe – czy jest ono przyznawane jedynie osobom pozostającym bez zatrudnienia?

Odp.z dnia 02.02.2017

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia pkt 4 dot. zasad realizacji kursów i szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium  szkoleniowe na warunkach opisanych w przedmiotowym dokumencie. Należy również mieć na uwadze, iż wsparcie w formie stypendium szkoleniowego nie dotyczy szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Typ projektu d) – czy założenia projektu powinny przewidzieć środki na założenie działalności dla wszystkich osób planowanych do objęcia wsparciem które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz wszystkim pracownikom znajdującym się w okresie wypowiedzenia? Czy też powinno to zależeć od diagnozy potrzeb grupy docelowej?

Odp.z dnia 02.02.2017

Konkurs zakłada wybór projektów ukierunkowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu – zatem istotne jest dostarczenie takiego zestawu działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, który pozwoli na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Formy wsparcia przewidziane w projekcie muszą odpowiadać analizie grupy docelowej oraz potrzebom poszczególnych uczestników wskazanych w Indywidualnych Planach Działania.
W dokumentacji konkursowej nie ma wymogu zamieszczania w projekcie wszystkich form wsparcia lub oferowania wszystkim uczestnikom jednego rodzaju wsparcia dostępnych do realizacji w ramach konkursu.
Szczegółowe wymogi dotyczące form wsparcia, sposobu ich realizacji znajdują się w Standardach realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników RPO WP 2014-2020, stanowiących załącznik nr 3 do regulaminu konkursu. 

4. Pomostowe wsparcie szkoleniowe – co rozumie się przez szkoleniowe wsparcie specjalistyczne? Jaki powinien być zakres tych szkoleń? Czy może dotyczyć np. zarządzania firmą lub efektywnej sprzedaży czy też powinno prowadzić do uzyskania jakichś kwalifikacji w zawodzie lub uprawnień zw. z charakterem danej działalności?

Odp.z dnia 02.02.2017

Przez szkolenie specjalistyczne w ramach wsparcia pomostowego (pomoc de minimis) należy rozumieć szkolenie prowadzące do zdobycia wiedzy i umiejętności zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Wsparcie nie może prowadzić do uzyskania nowych kwalifikacji skutkujących przekwalifikowaniem uczestnika. Możliwe jest natomiast uzupełnienie już posiadanej wiedzy w zawodzie wykonywanym w ramach prowadzonej działalności, np. o dodatkowe uprawnienia. Ponadto przedmiotowe wsparcie nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. Zakres wsparcia pomostowego doradczego powinien dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji i odpowiadać na zgłoszone potrzeby uczestników, którzy rozpoczęli  prowadzenie działalności gospodarczej. 

5. 20% rezerwa  na odwołania – zakładając, że np. 50 osób zostanie objętych wsparciem w ramach typu d (wsparcie przedsiębiorczości) i min. 40 z nich otrzyma dotacje, rezerwa powinna zostać zabezpieczona w ramach tych środków założonych na wypłaty tych 40 dotacji, czy też powinna obejmować dodatkowe 20%?

Odp.z dnia 02.02.2017

Beneficjent zobowiązany jest do utworzenia rezerwy na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielnie dotacji na poczet pozytywnie rozpatrzonych odwołań. Zakładając, że 40 osób ma otrzymać dotację, rezerwa powinna zostać zabezpieczona w ramach tych środków założonych na wypłatę 40 dotacji. (Rezerwę należy ująć we wniosku o dofinansowanie w ramach puli środków przeznaczonych na udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a nie w ramach odrębnej pozycji budżetowej).

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNISOKU

1. Czy w ramach punktu G1 wniosku opisywane są wyłącznie projekty zrealizowane przez Wnioskodawcę  i tylko to będzie punktowane, czy możliwe jest opisanie potencjału (udziału w projektach EFS) pracowników Wnioskodawcy oraz osób, które będą wykonywać usługi w ramach umów zleceń i wówczas kryterium tez zostanie spełnione i punktowane?

Odp.z dnia 30.01.2017

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie G.1 Wnioskodawca jest zobowiązany, przedstawić maksymalnie 3 projekty/ przedsięwzięcia jakie zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Mogą być realizowane ze środków EFS lub innych źródeł,  oraz wykonane przez Wnioskodawcę jak i Partnera albo też wyłącznie Wnioskodawcę albo wyłącznie Partnera. 
W związku z tym opis doświadczenia pracowników Wnioskodawcy czy Partnerów nie będzie spełniał  wymogów potrzebnych dla oceny kryterium merytorycznego Doświadczenie wnioskodawcy/partnera

WKŁAD WŁASNY

1. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis" należy opisać m.in. wkład własny, w przypadku dotacji nie będzie wkładu własnego, a w przypadku wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego, czy to będzie wkład własny Wnioskodawcy (w wysokości 5%)?

Odp.z dnia 03.02.2017

Decyzja, czy wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone będzie stanowić wkład własny  należy do Wnioskodawcy, który jest zobowiązany do jego wniesienia w wysokości 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość udzielonych uczestnikom projektu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy natomiast zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wkładu własnego. Jeżeli będzie on pochodzić ze środków prywatnych, nie będzie pomocą de minimis, którą stanowić będzie kwota dofinansowania otrzymana przez Beneficjenta w ramach RPO WP. 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie:

11 stycznia 2017 w siedzibie IOK.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 11 stycznia