Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Zakończony 11.01.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej. 

W związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaistniała konieczność zaktualizowania wytycznych programowych, tj. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, a tym samym dostosowania regulaminu i Generatora Wniosków Aplikacyjnych w ramach konkursu RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy do nowych przepisów.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca zawiesza działanie GWA w ramach konkursu RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16 do czasu zatwierdzenia przez Zarząd Województwa zaktualizowanego Regulaminu konkursu.

Jednocześnie, w okresie przejściowym, do czasu zatwierdzenia i wejścia w życie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wnioskodawców obowiązują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.

Dodatkowo IZ informuje, iż w związku z koniecznością aktualizacji przepisów zmianie ulegnie termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu, określony w Regulaminie konkursu w podrozdziale 1.11, z 16.11.2016 r. – 15.12.2016 r. na 12.12.2016 r. – 11.01.2017 r.

UWAGA

Informujemy, że zaplanowane spotkanie na dzień na 4 stycznia 2017 r.  zostaje  przełożone na 15 grudnia 2016 r. 

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.2.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 12 grudnia 2016 roku do 11 stycznia 2017 roku 

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 lipca 2017 roku 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać

w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

 • Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. instytucje rynku pracy, 
 4. związki zawodowe
 5. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 6. instytucje edukacyjne
 7. szkoły wyższe
 8. IOB
 9. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców
 10. przedsiębiorcy
 11. ROT/LOT
 12. organizacje pozarządowe
 13. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1)      Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i  problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a)usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), obejmujące m.in:

i)wsparcie psychologiczno-doradcze,

ii)indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,

iii)pośrednictwo pracy,

iv)warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,

b)usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:

i)kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,

ii)staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,

c)wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in:

i)pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia,

ii)wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

iii)zatrudnienie wspomagane realizowane przy udziale trenera pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

2)Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1), obejmujących m.in.:

a) pokrycie kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne itp.,

b) dodatek relokacyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.2.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95%, w tym:

 • 85% środki EFS;

 • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 33 692 029,41[1] PLN, w tym:

1)środki EFS w wysokości 30 145 500,00 PLN,

2)krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 3 546 529,41 PLN.

[1] Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,3065 PLN.
 
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 578/238/17 z dnia 25.05.2017 kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs (przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2216 PLN) zwiększona została do wyskości 50 745 524,77 PLN,w tym:

1)środki EFS w wysokości 45 403 890,58 PLN,

2)krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 5 341 634,19 PLN.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1120/274/17 z dnia 13.10.2017 kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs (przeliczona wg kursu 1 EUR 4,3122 PLN) zwiększona została do wysokości 53 125 744,82 PLN, w tym:

1)środki EFS w wysokości 47 533 561,15 PLN,

2)krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 5 592 183,67 PLN.

 

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu z dnia 13.10.2017

Rejestr zmian z dnia 13.10.2017

Zmiana ddotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 53 125 744,82 PLN . Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 25.05.2017

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 25.05.2017

Rejestr zmian z dnia 25.05.2017

Regulamin konkursu z dnia 09.12.2016

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 09.12.2016

Rejestr zmian z dnia 09.12.2016

Regulamin konkursu z dnia 10.11.2016

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia ogłoszenia 17.10.2016

UWAGA!

Zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie  projektów określony w Regulaminie konkursu w podrozdziale 1.11 Termin składania wniosków o dofinansowanie, z 16.11.2016 r. – 15.12.2016 r. na 12.12.2016 r. – 11.01.2017. Jednocześnie informujemy, że regulamin konkursu zgodnie z zamieszczonym komunikatem ulegnie zmianie. Dlatego też IZ RPO WP zaleca, aby podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej RPO WP 2014-2020.

Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu z dnia ogłoszenia 17.10.2016 r.

 

Inne ważne informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego z dnia 15 grudnia 2016 r. - POBIERZ 

KRYTERIA

1. Zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" wskaźniki efektywności zatrudnieniowej mierzone są w momencie podjęcia pracy przez uczestnika projektu, nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego udziału w projekcie. Czy zatem okres pomiaru wskaźników efektywności zatrudnieniowej powinien obejmować okres do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie ostatnich uczestników projektu - nawet jeżeli wykracza poza termin realizacji projektu? Czy też zakończenie okresu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej powinno być zgodne z końcową datą realizacji projektu ? 

Odp. z dnia 04.11.2016 r.

Pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej należy dokonać w okresie do 3 miesięcy (przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych) następujących po dniu, w którym uczestnik projektu zakończył udział w projekcie,przy czym przez zakończenie udziału w projekcie rozumie się zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu. W kontekście powyższego dopuszczalna i możliwa jest sytuacja, w której pomiar wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dokonywany będzie po końcowej dacie realizacji projektu wynikającej z zatwierdzonego WND.
Podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zostały opisane w zał. nr 4 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2 do regulaminu konkursu.

2. Jak rozumieć zapisy odnoszące się do kryterium strategicznego I stopnia specyficznego ukierunkowania projektu w zakresie podejścia oddolnego:

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. 

O jakiego rodzaju strategii jest mowa? Czy Wnioskodawca powinien należeć do jakiegoś typu lokalnej grupy działania ?

Odp. z dnia 04.11.2016 r.

Dla spełnienia przedmiotowego kryterium niezbędne jest przede wszystkim odniesienie się /wykazanie we wniosku o dofinansowanie następujących elementów:
– identyfikacja danej inicjatywy (będącej podstawą dla projektu) w odpowiedzi na konkretne, stwierdzone zapotrzebowanie ze strony określonej społeczności/grupy/środowisk, które powoduje i integruje aktywność wielu podmiotów w celu jej realizacji;
- identyfikacja tej powstałej w oddolny sposób inicjatywy w zapisach odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej przez określone podmioty w formule trójsektorowej współpracy, łączącej sektor publiczny (np. samorządy), społeczny (org. pozarządowe) i gospodarczy (np. przedsiębiorców).
Treść kryterium nie narzuca wprost konkretnej i jedynej uznawanej formy oraz rodzaju dokumentu, w którym tego typu strategia może się znaleźć. Nie narzuca też wymagań, co do sposobu zatwierdzenia/uchwalenia takiej strategii, czy rangi i znaczenia prawnego dokumentu, w którym jest zawarta. Dopuszczalne są więc różne formuły – adekwatne do rodzaju podmiotów tworzących strategię i zakresu ich współpracy. Niezbędna jest natomiast jakakolwiek formalizacja takiej strategii w postaci określonego dokumentu, w celu weryfikacji wymogów narzuconych w ramach weryfikacji kryterium, tzn. muszą być podstawy do oceny czy projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów.
Wskazać także należy, że np.: strategia rozwoju gminy, powiatu województwa nie spełniają przesłanek określonych w treści kryterium. 

3. Czy wymóg zawarty w treści definicji kryterium strategicznym I stopnia specyficznego ukierunkowania projektu „Lokalizacja" o następującym brzmieniu „Kryterium dotyczy projektów skierowanych wyłącznie do zarejestrowanych osób bezrobotnych" oznacza, że spełnianie kryterium rozpatrywane będzie wyłącznie w sytuacji, gdy, projekt jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych osób bezrobotnych? 
A zatem w sytuacji, gdy realizacja projektu będzie się odbywała wyłącznie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia i jednocześnie Wnioskodawca zaplanuje w ramach projektu objęcie wsparciem nie tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne (tj. osoby bezrobotne zgodnie z definicją BAEL oraz osoby bierne zawodowe), to za niniejsze kryterium Wnioskodawca otrzyma zero punktów?

Odp. z dnia 29.11.2016 r.

W   celu pozyskania punktów za w/w kryterium należy realizować projekt na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów o wysokiej stopie bezrobocia tj. zał. nr 3 ) skierowany wyłącznie do zarejestrowanych osób bezrobotnych. 
W takim przypadku we wskaźniku "Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie" należy wpisać wartość „0". 

4. Czy wymóg zawarty w treści definicji kryterium strategicznym I stopnia specyficznego ukierunkowania projektu „Partnerstwo" oznacza konieczność przygotowania wniosku w partnerstwie? Czy też, jeśli Wnioskodawca nie planuje realizacji niniejszego kryterium, to może złożyć wniosek samodzielnie? 

Odp. z dnia 29.11.2016 r.

Zgodnie  z treścią kryterium  (C. Specyficzne ukierunkowanie projektu, C.2. Partnerstwo) projekt powinien być realizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów, tj. instytucji rynku pracy, instytucji integracji społecznej oraz z jednym lub kilkoma podmiotami z listy. Jednakże ilość partnerów jest tylko jednym z elementów ocenianych w kryterium. Partnerstwo musi się również przyczynić do osiągnięcia odpowiednio większości (1 pkt) czy wszystkich (2 pkt) rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie planuje projektu partnerskiego, może złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie. 

5. Czy wymóg kryterium dopuszczalności specyficznego „Specyficzna grupa docelowa" oznacza, że w ramach projektu należy objąć wszystkie grupy docelowe?

• osoby powyżej 50 roku życia,
• kobiety,

• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby z niepełnosprawnościami.
Czy też Wnioskodawca ma możliwość zawężenia grupy docelowej do np. 3 lub 4 kategorii osób (tj. np. z wyłączeniem osób powyżej 50 roku życia i/lub osób długotrwale bezrobotnych)?

Odp. z dnia 29.11.2016 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu odbiorcami wsparcia wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich poniższych grup:
• osoby w wieku 50 lat i więcej, 
• kobiety, 
• osoby z niepełnosprawnościami, 
• osoby długotrwale bezrobotne, 
• osoby o niskich kwalifikacjach.
Powyższe założenie wynika wprost z zapisów kryteriów dla konkursu. (Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu)
Kryterium B.3. – Specyficzna grupa docelowa: 
Weryfikacji podlega objęcie wsparciem w ramach projektu osób spośród wszystkich określonych poniżej grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby z niepełnosprawnościami.
Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.
Mając na uwadze powyższe grupa docelowa w projekcie musi składać się z wszystkich wyżej wymienionych grup. Jednocześnie, jeśli uczestnik wpisuje się w wiele kategorii  (np. jest osobą z niepełnosprawnościami i osobą długotrwale bezrobotną), wówczas taką osobę zalicza się do wszystkich kategorii ,  w które się wpisuje.

6. Jak rozmieć zapisy kryterium specyficznego: C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.3. Podejście oddolne. Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny  i gospodarczy. 
Pytanie brzmi:Czy ten konkretny projekt, o którego wsparcie będzie się ubiegał Wnioskodawca musi być zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe? Czy też wystarczy, że zaplanowane działania będą wpisywały się w jakąś strategię? Np. działania będą zgodne z działaniami Lokalnych Grup Działania? Czy można prosić o szerszą interpretację niniejszego zapisu.

Odp. z dnia 16.12.2016 r.

Zgodnie z definicją kryterium zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, tj. Katalogiem kryteriów obowiązujących w konkursie, w ramach Kryterium strategicznego I stopnia Podejście oddolne oceniane jest punktowo: 
0 pkt – projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu 
o podejście oddolne i wielosektorowe.
1 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu 
o podejście oddolne i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów.
2 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu 
o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów.
Tym samym oznacza to, że projekt, o którego wsparcie będzie się ubiegał Wnioskodawca musi być zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe

 

TYPY OPERACJI 

1. W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów: 

1) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu 

2) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1).

Czy wnioskodawca może realizować wyłącznie jeden z nich w ramach zaplanowanych w projekcie działań? Czy w ramach np. pierwszego typu projektów wymagane jest założenie w projekcie wszystkich form wsparcia wskazanych w zakresie kategorii:

a) usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne),
b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, 
c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia? 

Odp. z dnia 04.11.2016 r.

Wnioskodawca może realizować jeden typ projektu. 

W  przypadku realizacji wsparcia w ramach Poddziałania 5.2.2 udzielenie wsparcia każdorazowo powinno być poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu poprzez m.in. opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD). W przypadku 1 typu projektu wskazanego w SZOOP RPO WP 2014 – 2020 wnioskodawca w ramach podpunktu a) musi wybrać obligatoryjnie jedną lub kilka ze wskazanych usług lub zaproponować własne, adekwatne do zakresu podpunktu a) instrumenty i formy wsparcia. W zakresie usług/wsparcia określonego w punkcie b) i c) wnioskodawca na podstawie przeprowadzonej analizy tj. (IPD) dokonuje wyboru usługi/wsparcia dla każdego z uczestników projektu lub proponuje własne, dodatkowe i adekwatne do zakresu podpunktów b) i c) instrumenty i formy wsparcia. Jednocześnie każdorazowo nie ma obowiązku stosowania wszystkich umieszonych w ramach typów projektów instrumentów i form wsparcia, w szczególności, z uwagi na fakt, iż mają one charakter katalogu  otwartego.

2. Czy w ramach działania 5.2. w 1. Typie projektu wskazane usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) muszą obejmować wszystkie formy wsparcia od i do iv, czy wystarczy wybrać jedną lub dwie z tych poniższych form?

i) wsparcie psychologiczno-doradcze,
ii) indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
iii) pośrednictwo pracy,
iv) warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

Odp. z dnia 29.11.2016 r.

W przypadku   realizacji wsparcia w ramach Poddziałania 5.2.2 udzielenie wsparcia każdorazowo powinno być poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu poprzez m.in. opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD). W przypadku 1 typu projektu wskazanego w SZOOP RPO WP 2014 – 2020 wnioskodawca w ramach podpunktu a) musi wybrać obligatoryjnie jedną lub kilka ze wskazanych usług lub zaproponować własne, adekwatne do zakresu podpunktu a) instrumenty i formy wsparcia. W zakresie usług/wsparcia określonego w punkcie b) i c) wnioskodawca na podstawie przeprowadzonej analizy tj. (IPD) dokonuje wyboru usługi/wsparcia dla każdego z uczestników projektu lub proponuje własne, dodatkowe i adekwatne do zakresu podpunktów b) i c) instrumenty i formy wsparcia. Jednocześnie każdorazowo nie ma obowiązku stosowania wszystkich umieszonych w ramach typów projektów instrumentów i form wsparcia, w szczególności, z uwagi na fakt, iż mają one charakter katalogu  otwartego.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. Czy w ramach projektu można zakładać przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników szkoleń? Możliwość założenia egzaminów poprawkowych będzie mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane przez uczestników rezultaty w postaci nabytych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem po zdaniu egzaminu. Czy taki koszt jest będzie kwestionowany przez IOK na etapie oceny merytorycznej wniosku ?

Odp. z dnia 04.11.2016 r.

W ramach projektu dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, niemniej jednak należy każdorazowo uzasadnić konieczność przeprowadzenia takiego egzaminu oraz mieć na uwadze koszt przypadający na jednego uczestnika.  Dodatkowo informujemy, że przesłanki kwalifikowalności wydatków są określone w szczególności w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nadto wg mnie warto wskazać, że w tym konkretnym wypadku należy  dokonać pewnego rodzaju gradacji tj. nie należy zakładać, że 100% grupy będzie korzystało z egzaminu poprawkowego. Należy przyjąć odpowiednią kalkulację/oszacowanie np. posiłkując się ogólnodostępnymi danymi. 

2. Ile wynosi 120% stypendium stażowego? 

Odp. z dnia 22.12.2016 r.

Stypendium stażowe oraz stypendium szkoleniowe miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 grudnia 2016 r. wskazana wyżej kwota wynosi 997,40 zł. 

3. Mam pytanie dotyczący miesięcznej stawki stypendium za uczestnictwo w stażu. Czy w budżecie projektu miesięczna kwota na osobę powinna być wpisana jako 997,40 zł, czy może wraz z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne tj. 1281,16 zł. 

Odp. z dnia 10.01.2017 r.

Zaleca się, aby w szczegółowym budżecie projektu wykazywać stypendium stażowe w dwóch odrębnych pozycjach, tj. 1-dna stypendium stażowe i 2-ga jako składki na ubezpieczenie społeczne. 

ZADANIA 

1. Czy staże mogą być skierowane tylko dla części uczestników, którzy wezmą udział w kursie zawodowym ?

Odp. z dnia 29.11.2016 r.

Tak , staże jako jedna z form wsparcia mogą być skierowane do tych Uczestników projektu, dla których w wyniku opracowania IPD została zaplanowana taka forma wsparcia.

2. Czy w przypadku realizacji ścieżki wsparcia polegającej na realizacji na rzecz uczestników projektu  szkoleń zawodowych można je łączyć np. ze szkoleniami językowymi lub cyfrowymi (TIK)? Np. szkolenie recepcjonista + język angielski i/lub telemarketer + szkolenie ECDL? Jeśli tak, to czy w przypadku szkoleń językowych oraz TIK należy stosować zapisy dotyczące tych typów szkoleń zawarte w załączniku nr 1 i 2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020?

Odp. z dnia 16.12.2016 r.

W przedmiotowym konkursie nie mają zastosowania stawki jednostkowe, , co wynika z treści podrozdziału 3.4 Regulaminu konkursu NR   RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16, stanowiącego załącznika do Uchwały nr 1047/179/16 ZWP z dnia 13 października 2016 roku.

3. Czy w ramach projektu dla uczestników można zaplanować uzyskanie kompetencji, czy tylko kwalifikacji? Za przykład podam kurs Przedstawiciela handlowego. 

Odp. z dnia 16.12.2016 r.

W ramach projektów realizowanych w odpowiedzi na konkurs RPPM.05.02.02-IŻ-00-22-001/16 można zaplanować dla uczestników projektu wsparcie polegające na uzyskaniu kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji. Należy przy tym pamiętać, że wsparcie w wyniku, którego nastąpi uzyskanie kwalifikacji wynika wprost z typów projektów podlegających dofinansowaniu w przedmiotowym konkursie i musi zostać zapewnione i wykazane, przez określenie odpowiedniej wartości wskaźnika (co najmniej 35% uczestników projektu uzyska kwalifikacje – przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w podrozdziale 2.4 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP 2014-2020, stanowiących załącznik nr 4 do regulaminu konkursu). 

4. Czy szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji kluczowych (typ projektu 1.a.iv), tj językowych, społecznych, informatycznych itd., muszą prowadzić do nabycia kompetencji (wg 4-etapowej ścieżki) lub kwalifikacji, przykładowo poprzez wydanie certyfikatu ECDL?

Odp. z dnia 16.12.2016 r.

W ramach projektów realizowanych w odpowiedzi na konkurs RPPM.05.02.02-IŻ-00-22-001/16 można zaplanować dla uczestników projektu wsparcie polegające na uzyskaniu kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji. Do wnioskodawcy należy zatem decyzja, czy w projekcie uczestnik będzie miał możliwość nabycia kompetencji, czy też wyłącznie kwalifikacji. 
Kursy i szkolenia o charakterze zawodowym muszą zostać zakończone uzyskaniem kwalifikacji. Należy przy tym pamiętać, że wsparcie w wyniku, którego nastąpi uzyskanie kwalifikacji wynika wprost z typów projektów podlegających dofinansowaniu w przedmiotowym konkursie i musi zostać zapewnione i wykazane, przez określenie odpowiedniej wartości wskaźnika (co najmniej 35% uczestników projektu uzyska kwalifikacje – przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w podrozdziale 2.4 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP 2014-2020, stanowiących załącznik nr 4 do regulaminu konkursu). 
W przypadku zaplanowania wsparcia zmierzającego do uzyskania kompetencji konieczne jest natomiast wskazanie/zadeklarowanie w treści wniosku o dofinansowanie - sekcja E.1 (opis zadań), że nabycie kompetencji będzie weryfikowane w sposób zgodny z cytowanymi wyżej Standardami tj. 
w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie;
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

5. Czy jako działanie kwalifikowane uznane będzie:

Szkolenie z zakresu nowych technologii w komunikacji społecznej lub uaktualniające bądź podnoszące kwalifikacje zawodowe, które pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności i używania narzędzi teleinformatycznych. Szkolenia potwierdzone będą zaświadczeniem.

Odp. z dnia 16.12.2016 r.

W ramach wskaźników rezultatu bezpośredniego (Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu ) wymagane będzie założenie, iż co najmniej 35% uczestników projektu uzyska kwalifikacje, rozumiane jako określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. W celu ułatwienia wnioskodawcy identyfikacji, czy wsparcie udzielone uczestnikowi projektu mieści się w definicji kwalifikacji, do Standardów realizacji wsparcia został dołączony załącznik nr 1, tj.  Lista sprawdzająca, czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby pomiaru wskaźników monitorowania EFS.
Niezależnie od powyższego do decyzji wnioskodawcy należy wybór, czy w ramach udzielonego uczestnikowi projektu wsparcia nabędzie on wyłącznie kwalifikacje, czy tez kompetencje. 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

1. Zgodnie ze specyficznym kryterium dopuszczalności wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu, ma być określony na poziomie co najmniej 45%.

W generatorze wniosków nie ma jednakże wskaźnika brzmiącego „efektywność zatrudnieniowa…", jest natomiast wskaźnik Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), dzielony dalej na poszczególne grupy. Czy ten wskaźnik ma  być równy 45% grupy docelowej? Jeśli nie, to czy założona jest jakaś minimalna wartość tego wskaźnika i gdzie wówczas ująć we wskaźnikach efektywność zatrudnieniową = 45%?

Odp. z dnia 16.12.2016 r.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest jednym z kryteriów dopuszczalności specyficznych, zatem we wniosku o dofinansowanie należy wypełnić sekcję I.2

2. Czy poz. E.3.4 Opis trwałości rezultatów projektu jest obowiązkowa dla każdego Wnioskodawcy? Jeśli nie, to w jakich przypadkach należy ją wypełnić (kto ma obowiązek uzupełnić tę pozycje?)?
Jaka jest interpretacja wskazanego w tej pozycji wskaźnika rezultatu długoterminowego nr 1: Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)?

Odp. z dnia 16.12.2016 r.

We wniosku o dofinansowanie należy wypełnić wszystkie części wniosku, które są wymagane zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu … 
Wskaźnik rezultatu długoterminowego Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) jest powiązany z sekcją E.3.4 wniosku o dofinansowanie projektu - Opis trwałości projektu.
Należy opisać, w jaki sposób i jakim stopniu zaplanowany w projekcie zakres wsparcia 
na rzecz grupy docelowej wymiernie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 
RPO WP, tj. zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy, i rezultatu długoterminowego.
Metodologia i sposób pomiaru wskaźnika
Osoby pracujące 6 miesięcy po opuszczeniu Programu – tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowe, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i pracowały, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu Programu EFS.
Źródło danych – ewaluacja

GRUPA DOCELOWA

1. Czy założona jest jakaś minimalna wartość docelowa wskaźnika  „Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)", podzielonego dalej na poszczególne grupy.

Odp. z dnia 30.12.2016 r.

Wnioskodawca   samodzielnie określa wartości docelowe poszczególnych wskaźników, mając na uwadze zapisy  dokumentacji konkursowej. Dla ww. wskaźnika nie został ustalony poziom.  Jednocześnie należy mieć na uwadze zapisy zawarte w zał nr 5 Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Czy do wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" można zaliczyć także i osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Odp. z dnia 30.12.2016 r.

W przypadku kiedy jeden uczestnik projektu, spełniając określone cechy i warunki określone dla danych wskaźników,  kwalifikuje się do ujęcia w kilku wskaźnikach (w tym w kryterium efektywności zatrudnieniowej)  - jest on ujmowany w każdym z nich.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu do wskaźnika zaliczamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) bezpośrednio po opuszczeniu projektu.
Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu Programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS. 
Jednocześnie informujemy, że szczegółowy opis pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej został przedstawiony w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu. 

3. W jakim czasie od zakończeniu udziału w projekcie przez danego uczestnika należy mierzyć osiągnięcie wskaźnika „Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)"?

Odp. z dnia 30.12.2016 r.

Zgodnie  z załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie.

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie:

Informujemy, że zaplanowane spotkanie na dzień 24 listopada 2016 r. zostaje  przełożone na 4 stycznia 2017r. 

Spotkanie 04.01.2017

UWAGA !

Informujemy, że zaplanowane spotkanie na dzień 4 stycznia 2017 r. zostaje  przełożone na 15 grudnia 2016 r. 

Spotkanie 15.12.2016

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 15 grudnia

wraz ze sprostowaniem z dnia 22.12.2016 w zakresie kwoty stypendium (120% zasiłku)  – slajd nr 14 

Program spotkania