Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2. Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020

Zakończony 13.01.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.2. Gospodarka odpadami, w ramach OP 11 Środowisko.

W związku z niespełnieniem warunku ex-ante 6.2 w obszarze gospodarki odpadami, przedmiotowy konkurs obejmuje wyłącznie typ projektu 1) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista złożonych wniosków

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje o wydłużeniu czasu przeznaczonego na ocenę wykonalności w ramach konkursu nr RPPM.11.02.00-IZ.00-22-001/16 do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 19 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  3. podmiotów wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego,
  4. podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  5. organizacji pozarządowych,
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych,
  7. przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu 1) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.9. Cross-financing
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Zaangażowanie kapitału prywatnego
C.2. Zastosowanie efektywnych rozwiązań technologicznych
C.3. Redukcja negatywnych oddziaływań środowiskowych
C.4. Zaangażowanie mieszkańców

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 11.2. w SzOOP RPO WP.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 39 644 189 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 11.2. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Aleksandra Budny, tel. (58) 326 81 16, e-mail: a.budny@pomorskie.eu,

Maja Remizowicz, tel. (58) 326 81 49, e-mail: m.remizowicz@pomorskie.eu .

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
 

1. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2. Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020 proszę o wyjaśnienie kwestii czy zakup pojemników dla mieszkańców gminy może stanowić koszt kwalifikowalny?

W ramach Działania 11.2. Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020 zakup pojemników dla mieszkańców gminy, w tym worków, niebędących wyposażeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) stanowi koszt niekwalifikowalny. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP. Przy najbliższej aktualizacji ww. Wytycznych zostanie doprecyzowany katalog wydatków niekwalifikowalnych w zakresie zakupu pojemników, w tym worków, niebędących wyposażeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Dodatkowo informujemy, iż wsparcie na zakup pojemników i kompostowników jako uzupełnienie systemu, tam gdzie już funkcjonuje PSZOK wybudowany zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW, jest dostępne ze środków NFOŚiGW (patrz na dole strony rodzaje przedsięwzięć pkt. 2):
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2016-dla-czesci-1/

2. Czy dofinansowanie mogą uzyskać projekty niewpisane do planu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie stanowił załącznik do planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego?

Finansowane będą wyłącznie projekty wynikające z planu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi opracowanego przez samorząd województwa, który będzie stanowił załącznik do planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – część główna oraz kryteria wyboru projektów.