Nabór na projekty zintegrowane w ramach Poddziałania 8.1.2., Poddziałania 6.1.2. oraz Poddziałania 6.2.2.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Wyżej wymienione projekty realizowane są w formie projektów zintegrowanych. Na każdy zintegrowany projekt rewitalizacyjny składają się co najmniej dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i/lub Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS.

 

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 8.1.2.

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.1.2.

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.2.2.