Jak stworzyć projekt partnerski po zmianach w Ustawie Wdrożeniowej?

Zmiany w Ustawie Wdrożeniowej, które weszły w życie 2 września br., to szereg nowych regulacji m.in. w zasadach tworzenia partnerstw w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O czym należy pamiętać tworząc tzw. projekt partnerski?

Zmiany, jakie nastąpiły w Ustawie Wdrożeniowej w zakresie tworzenia partnerstw, są następujące:

  • ustawa doprecyzowuje, że podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art.3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów (art. 33 ust. 2),
  • wskazano, że wybór partnera ma nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (art. 33 ust. 3),
  • ustawa nakłada na podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niebędący podmiotem inicjującym projekt, obowiązek podania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o rozpoczęciu projektu partnerskiego, uzasadnienia przyczyn przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego oraz informacji o tym, kto jest partnerem wiodącym w projekcie (art. 33 ust. 4a).
  • wykreślono art. 33 ust. 6 dotyczący zawierania partnerstwa pomiędzy podmiotami powiązanymi. Tym samym przestał funkcjonować zakaz zawierania partnerstw przez podmioty powiązane.
  • dodano możliwość zmiany partnera, przy czym wymaga to zgody właściwej instytucji oraz musi być uzasadnione koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu (art. 33 ust. 3a).

Szczegółowe informacje, dotyczące sposobu tworzenia projektów partnerskich, są dostępne w Zasadach Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020