Zwroty dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WP

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zwrot dofinansowania przy projektach ze wsparciem wyłącznie ze środków europejskiego należy dokonywać zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, tj. tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Zwroty środków (tj. należność główna, odsetki) należy przekazywać na wskazany poniżej rachunek w banku PKO BP:

  • dla środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                 EFRR – 21 1020 1811 0000 0102 0312 3254

 

  • dla środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

                             EFS – 21 1020 1811 0000 0302 0312 3544

 

W tytule przelewu należy bezwzględnie umieścić informacje dot.:

  • nr projektu,
  • należności głównej, odsetek (jeżeli odsetki to jakie – karne, bankowe, umowne, itp., ewentualnie czy jest to przychód z projektu, kara umowna),
  • źródła finansowania (EFRR lub BP),
  • roku, którego dotyczą zwracane środki,
  • tytułu zwrotu (np. zwrot części zaliczki, odsetki bankowe od zaliczki, itp.), a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych – numer decyzji).

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu powyższe informacje mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację.