Zmiana Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020

9 listopada br. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zmiany w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która podlegać będzie dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu oraz w wyniku zmieniających się przepisów prawa.

Aktualizacji zapisów Zasad wdrażania dokonano w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw (tzw. ustawy wdrożeniowej) oraz aktualizacją wytycznych wydanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.


Zobacz najważniejsze zmiany w ustawie wdrożeniowej

 

Załączniki:

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

pdf 2.32 MB

Załączniki do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020

zip 50.66 MB

Rejestr zmian

pdf 590 KB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 452 KB