Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego 31 stycznia 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu.

Podstawowym celem Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 jest uszczegółowienie sposobu wdrażania RPO WP 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla potencjalnych beneficjentów chcących pozyskać wsparcie w ramach Programu. Zawiera on rekomendacje, zalecenia i interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów prawnych regulujących zasady wdrażania Programu dokonane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020. Na podstawie jego zapisów formułowane będą postanowienia regulaminów konkursów oraz wezwań do złożenia wniosków w ramach naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zaleca potencjalnym beneficjentom zapoznanie się z jego treścią.

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 mają charakter poradnika dla wnioskodawców i beneficjentów Programu, z wyjątkiem załączników nr:

  • 4 „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020",
  • 9 „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020",
  • 13 „Wytyczne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020",

które posiadają status wytycznych programowych w rozumieniu ustawy wdrożeniowej. Do stosowania tych wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązuje beneficjentów Programu postanowieniami umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu oraz instytucje pośredniczące we wdrażaniu wybranych Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020 na mocy podpisanych z nimi umów lub porozumień.

Niniejszą uchwałą dokonano przede wszystkim aktualizacji zapisów Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 dotyczących procedur oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z uwagi na fakt, że z dniem 19 stycznia 2017 r. przestały obowiązywać wytyczne horyzontalne w tym zakresie na podstawie Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Mając na uwadze powyższe IZ RPO WP 2014-2020 postanowiła ograniczyć zakres dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która pozwala ocenić zgodność projektu z przepisami prawa ochrony środowiska. Ponadto doprecyzowano i uzupełniono treść pozostałych załączników do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 m.in. w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa czy wydanymi do nich interpretacjami przez Komisję Europejską oraz ministerstwo ds. rozwoju regionalnego, a także z uwagi na doświadczenia wyniesione z przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków.
 

Załączniki:

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

pdf 2.47 MB

Rejestr zmian

pdf 731 KB

Załączniki do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020

zip 59.31 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 455 KB