Zmiana terminu naboru wniosków z Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 dla Działania 6.2. Usługi społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu został wydłużony do 16 sierpnia 2017 roku.

Dodatkowo w związku z koniecznością uszczegółowienia i doprecyzowania wybranych zapisów wprowadzono stosowne zmiany do treści Regulaminu Konkursu oraz do załącznika nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe (pozostałe załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie).

Przedmiotowe zmiany do Regulaminu Konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin konkursu z dnia 11.07.2017

Rejestr zmian z dnia 11.07.2017

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 11.07.2017 

Informacje o naborze