Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 dla Działania 6.2. Usługi społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana z dnia 28.12.2017 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości  49 764 755,29 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu z dnia 28.12.2017 

Rejestr zmian z dnia 28.12.2017