Zmiana Regulaminu konkursu z Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne

W związku z koniecznością uszczegółowienia i doprecyzowania wybranych zapisów Regulaminu Konkursu oraz w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 14 października 2016 r. i w konsekwencji zmianą Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obowiązujących od 9 grudnia 2016 r., niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian do treści Regulaminu Konkursu oraz do załącznika nr 6, nr 9 oraz załącznika nr 26 (pozostałe załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie).

Regulamin konkursu z dnia 23.05.2017

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 23.05.2017 

Rejestr zmian z dnia 23.05.2017

Aktualny Regulamin konkursu dostępny jest również w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków