Zmiana regulaminu konkursu 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 dla Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne w w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu z dnia 14.03.2017

Zmiana z dnia 14.03.2017 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 180 950 630,56 PLN