Zmiana przepisów w zakresie pomocy publicznej

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wprowadzające zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą m.in. pomocy na szkolenia, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, pomocy dla regionalnych portów lotniczych, morskich oraz śródlądowych oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej dla dużych przedsiębiorstw.

20 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE (Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017 r., s. 1) zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu, tzw. GBER.

Nowelizacja GBER wejdzie w życie 10 lipca 2017 r.

Najważniejsze zmiany GBER dotyczą następujących kwestii:

  • wyraźne dopuszczenie możliwości rozliczania kosztów metodą kosztów uproszczonych także w przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projektach współfinansowanych z EFSI;
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych pomocy na szkolenia – dopuszczenie zakwaterowania szkoleniowców i uczestników w pełnym zakresie (poprzednio – tylko uczestnicy niepełnosprawni);
  • pewne zmiany w przypadku pomocy na kulturę oraz pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (m.in. zwiększenie progów notyfikacyjnych);
  • zupełnie nowe kategorie pomocy inwestycyjnej: dla regionalnych portów lotniczych, portów morskich oraz portów śródlądowych;
  • pewne zmiany i doszczegółowienia w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej, zwłaszcza w stosunku do dużych przedsiębiorstw;
  • inne drobniejsze zmiany, uzupełnienia, doprecyzowania i sprostowania.

Rozporządzenie nowelizujące nosi tytuł rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych. Z treścią rozporządzenia nowelizującego można zapoznać się tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=PL.

GBER jest podstawowym aktem prawa unijnego, umożliwiającym udzielanie pomocy publicznej w ramach RPO WP 2014-2020. W oparciu o GBER opracowane zostały polskie programy pomocowe, w formie rozporządzeń ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, które są krajową podstawą prawną do udzielania pomocy publicznej w RPO WP 2014-2020. Ze względu na zastosowaną w krajowych programach pomocowych technikę legislacyjną, zmiana GBERa w większości przypadków nie będzie powodowała konieczności zmiany polskich rozporządzeń, zatem w tych przypadkach od 10 lipca 2017 r. możliwe będzie udzielanie pomocy publicznej już na nowych (zasadniczo korzystniejszych) warunkach. W nielicznych przypadkach jednak wymagana będzie zmiana polskiego programu pomocowego.