Zintegrowany rozwój publicznego kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim

Tytuł projektu:

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie usług ponadgimnazjalnych szkół ponadgimnazjalnych


Beneficjent:

Powiat Wejherowski


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Powiat Wejherowski


Całkowita wartość:

19 288 403,66 PLN


Dofinansowanie UE:

16 134 170,28 PLN


Opis projektu:

Przedmiotem Projektu jest zintegrowany rozwój publicznego kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim w obszarze wybranych branż kluczowych poprzez rozbudowę 5 szkół: PZS nr 2 w Wejherowie, PZS nr 3 w Wejherowie, PZS nr 4 w Wejherowie, PZS nr 2 w Rumi i PZSP w Wejherowie oraz wyposażenie i doposażenie w rozbudowanych szkołach 36 pracowni kształcenia zawodowego. Celem wynikowym tych działań jest: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie; wzmocnienie atrakcyjności powiatowych szkół zawodowych; dostosowania oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim do oczekiwań pracodawców oraz uwarunkowań lokalnego, subregionalnych i regionalnego rynku pracy; podniesienie jakości i standaryzacja bazy dydaktycznej teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego, zwiększenie zatrudnialności i szans absolwentów powiatowych szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy; oraz docelowo zintegrowany rozwój publicznego kształcenia zawodowego na terenie Powiatu.

Opis zakresu Projektu i planowanych działań

Etapami działań podczas realizacji projektu będą: prace przygotowawcze: wytworzenie dokumentacji technicznej, koncepcji architektonicznej i projektów wykonawczo-budowlanych oraz Studium Wykonalności Projektu. W okresie projektowym: roboty budowlano-montażowe oraz wyposażenie i zakup urządzeń. Roboty budowlane obejmą: rozbudowę PZS nr 2 w Wejherowie o kompleks 7 pracowni zawodowych dla 175 uczniów; rozbudowę PZS nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem 4 pracowni zawodowych wraz z klatką schodową dla 110 uczniów; rozbudowę PZS nr 4 w Wejherowie o kompleks 6 pracowni zawodowych dla 155 uczniów; rozbudowę PZS nr 2 w Rumi o kompleks 5 pracowni zawodowych wraz z łącznikiem dla 130 uczniów oraz rozbudowę PZSP w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową dla 41 uczniów. Wyposażenie i zakup urządzeń obejmie doposażenie 36 pracowni dla 28 zawodów, w tym: doposażenie 4 istniejących i wyposażenie 7 nowych pracowni dla 4 zawodów branży ICT i elektronika oraz 6 zawodów branży Energetyka i ekoenergetyka w PZS nr 2 w Wejherowie; doposażenie 1 i wyposażenie 3 pracowni dla 5 zawodów branży Turystyka, sport i rekreacja w PZS nr 3 w Wejherowie; doposażenie 1 i wyposażenie 6 pracowni dla 6 zawodów branży Transport, logistyka i motoryzacja w zakresie motoryzacji w PZS nr 4 w Wejherowie; wyposażenie 5 nowych pracowni dla 2 zawodów branży Transport, logistyka i motoryzacja w zakresie transportu i logistyki w PZS nr 2 w Rumi oraz doposażenie 7 i wyposażenie 2 pracowni dla 5 zawodów branży Zdrowie i srebrna gospodarka w PZSP w Wejherowie. Ponadto etapami działań będą: nadzór inwestorski, zarządzanie Projektem oraz promocja Projektu.  Wnioskodawca powoła zespół 5 osób oraz doraźnie 2 specjalistów. W zakresie promocji przewidziano wytworzenie dla 5 szkół i Wnioskodawcy: 6 tablic informacyjnych, 12 tablic pamiątkowych, 36 tablic tytularnych pracowni, 6 rolapów, 1 publikację branżową opisującą i promującą publiczną ofertę edukacyjną Powiatu w zakresie kształcenia zawodowego wystandaryzowaną w wyniku Projektu (nakład 500 egz.) i publikacje prasowe. W projekcie przyjęto racjonalne i ekonomicznie rozwiązanie techniczne rozbudowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, obejmującej: roboty budowlane, sanitarne i elektryczne z wymaganymi przyłączami i zagospodarowaniem terenu oraz zamówień zbiorczych sprzętu i wyposażenia w obszarze branż w trybie zamówienia publicznego. Produktem Projektu będzie wsparcie 5 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego oraz jej potencjał w zakresie infrastruktury edukacyjnej 2494, a rezultatem 611 uczniów korzystających rocznie ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego. Zakres projektu i planowanych działań jest zgodny z zakresem Przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy".

Cele Projektu i efekty jego realizacji

Celem głównym Projektu jest zintegrowany rozwój publicznego kształcenia zawodowego w Pow Wejherow. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 2 celów szczegółowych: rozbudowę i doposażenie szkół. W zakresie rozbudowy celem Projektu jest rozbudowa 5 szkół, w tym: PZS nr 2 w Wejherowie o kompleks 7 pracowni zawodowych; PZS nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem 4 pracowni zawodowych wraz z klatką schodową; PZS nr 4 w Wejherowie o kompleks 6 pracowni zawodowych; PZS nr 2 w Rumi o kompleks 5 pracowni zawodowych wraz z łącznikiem oraz PZSP w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarnosocjalnym i klatką schodową.

W zakresie doposażenia celem Projektu jest doposażenie 36 pracowni, w tym: doposażenie 4 istniejących i wyposażenie 7 nowych pracowni branż ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka w PZS nr 2 w Wejher.; doposażenie 1 i wyposażenie 3 pracowni branży Turystyka, sport i rekreacja w PZS nr 3 w Wejher.; doposażenie 1 i wyposażenie 6 pracowni branży Transport, logistyka i motoryzacja w zakresie motoryzacji w PZS nr 4 w Wejher.; wyposażenie 5 nowych pracowni branży Transport, logistyka i motor. w zakresie transportu i logistyki w PZS nr 2 w Rumi oraz doposażenie 7 i wyposażenie 2 pracowni branży Zdrowie i srebrna gospodarka w PZSP w Wejherowie.

Realizacja celów szczegółowych pozwoli na osiągnięcie projektowanych efektów Projektu: zintegrowanego rozwoju poprzez rozbudowę i wyposażenie publicznych szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat. Pozwoli też na osiągnięcie założonych rezultatów: poszerzenia bazy dydaktycznej poprzez rozbudowę 5 szkół i doposażenie 36 pracowni kształcenia zawodowego - architektonicznie niedostosowanych do współczesnych wymogów kształc. zaw., zarówno teoretycznego jak i praktycznego oraz dostępności bez względu na płeć i niepełnosprawności. Dodatkowym rezultatem Projektu będzie utworzenie 13 pełnoetatowych nowych miejsc pracy. Wskaźnikiem rezultatu będzie 611 uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawod.

Celami wynikowymi Projektu, generującymi trwałe korzyści ekonomiczno-społeczne będą: podniesienie jakości publicznego szkolnictwa zawodowego; wzmocnienie atrakcyjności powiatowych szkół zawod.; dostosowanie oferty kształc. zawod. do oczekiwań pracodawców oraz uwarunkowań lokalnego, subregionalnych i regionalnego rynku pracy; podniesienie i standaryzacja bazy dydakt. teoretycznego i praktycznego kształc zawod; zwiększenie zatrudnialności i szans absolwentów powiatowych szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy.