Tytuł projektu:

Zdolni z Pomorza


Beneficjent:

Samorząd Województwa Pomorskiego


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Województwo pomorskie


Całkowita wartość:

27 273 976,38 zł


Dofinansowanie UE:

25 910 277,56 zł


Opis projektu:

Projekt Zdolni z Pomorza to nowatorski i unikalny w skali kraju projekt prowadzony przez samorząd województwa pomorskiego. Jego celem jest zapewnienie szczególnie uzdolnionym uczniom pomorskich szkół wsparcia w osobistym rozwoju. Wsparcie to udzielane jest uczniom posiadającym talenty zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Systemowe wsparcie uczniów uzdolnionych w województwie pomorskim, z sukcesem zainicjowane w projekcie innowacyjnym realizowanym w latach 2010-2013, obecnie kontynuowane jest dzięki wsparciu unijnemu w ramach przedsięwzięcia Zdolni z Pomorza Uczestnikami projektu Zdolni z Pomorza mogą stać się uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykazujący szczególne uzdolnienia z takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, a także z obszarów związanych z kompetencjami społecznymi (język polski, historia, filozofia itp.). Uczniowie, którzy stają się beneficjentami projektu, poza właściwą diagnozą uzdolnień – otrzymują adekwatne wsparcie (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia). Na poziomie regionalnym działania prowadzi Samorząd Województwa Pomorskiego, który realizuje warsztaty specjalistyczne dla uczniów (robotyka, elektronika itp.), konkursy, gale laureatów konkursów, naukowe konferencje uczniowskie, sieci współpracy, szkolenia i seminaria dla nauczycieli, spotkania i warsztaty autorskie. Współpracująca z samorządem regionalnym Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi letnie obozy naukowe dla uczniów uzdolnionych. Pomorskie uczelnie (Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Morska w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański) oferują spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne w formie kółek olimpijskich, warsztaty tematyczne, kursy e-learningowe, opiekę mentorską oraz kursy doskonalące dla nauczy-cieli. Natomiast w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego w 19 powiatach odbywają się zajęcia pozalekcyjne, warsztaty rozwijające kreatywność, spotkania dla rodziców, uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami).