Zarząd Województwa Pomorskiego wyda unijne środki na rewitalizację w Rumi

Marszałek Mieczysław Struk oraz burmistrz Rumi, Michał Pasieczny, podpisali 3 umowy o dofinansowanie projektów z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego, które dotyczą kompleksowej rewitalizacji dzielnicy Zagórze w Rumi. Projekty przewidują kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz odbudowy infrastruktury. Wartość inwestycji to ponad 20,3 mln zł.

 

Marszałek Województwa Pomorskiego wręcza podpisaną umowę na rewitalizację burmistrzowi Rumi, Michałowi Pasiecznemu

fot. Michał Kaczmarek

Realizacja projektów to duża szansa na poprawę jakości życia mieszkańców, w tym rodzin i osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem. Planuje się realizację działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych na integrację społeczną i aktywizację zawodową łącznie ok. 214 osób. W ramach utworzonego Klubu Integracji Społecznej będą oni mogli skorzystać ze specjalistycznych usług, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia oraz swojego miejsca w społeczności lokalnej. Przewiduje się także opracowanie i realizację indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego dla mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać ze wsparcia. Dzięki udziałowi w projekcie uzyskają oni dostęp do wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, co zwiększy ich motywację do powrotu na rynek pracy.

Niezbędnym uzupełnieniem działań społecznych będzie realizacja projektu infrastrukturalnego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. By polepszyć warunki i jakość życia mieszkańców renowacją i remontem objętych zostanie 11 budynków mieszkalnych (część wspólne), zagospodarowane zostaną przestrzenie publiczne osiedla Zagórze oraz Wzgórza Markowca. Ważnym elementem projektu infrastrukturalnego będzie zakup i wyposażenie nieruchomości pod stworzenie Klubu Integracji Społecznej, w którym realizowane będą działania społeczne skierowane do mieszkańców. Projekty rewitalizacje zrealizowane zostaną na obszarze ponad 78 ha zamieszkałym przez ok. 2 750 mieszkańców.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 23 czerwca w Redzie. Łączna wartość projektów to 20,3 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 12,7 mln zł.

Celem projektów rewitalizacyjnych finansowanych z RPO WP 2014-2020 jest zatrzymanie pogłębiającej się marginalizacji dzielnic, na których terenie występuje nawarstwianie się problemów społecznych (wysokie bezrobocie, występowanie ubóstwa oraz ognisk patologii i wykluczenia społecznego) oraz postępująca degradacja budynków i infrastruktury. Kluczowym zadaniem projektów jest doprowadzenie do trwałych zmian społecznych, przede wszystkim aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej mieszkańców objętych projektami dzielnic. Uzupełnieniem działań społecznych będą prace polegające na odbudowie zniszczonej infrastruktury. Zadaniem projektów będzie także stworzenie infrastruktury koniecznej do prowadzenia wsparcia socjalnego (co ma zwiększyć dostępność usług społecznych dla mieszkańców) oraz działalności kulturalnej.

Kompleksowa rewitalizacja będzie realizowana w formule tzw. projektów zintegrowanych, które polegają na realizacji w danej dzielnicy pakietu spójnych i wzajemnie powiązanych ze sobą projektów społecznych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)) i infrastrukturalnych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)). Wszystkie działania podejmowane w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie społeczne (przez integrację społeczną mieszkańców, dostęp do wsparcia socjalnego i usług społecznych), gospodarcze (przez aktywizację zawodową i tworzenie miejsc pracy), uporządkowanie sfery przestrzenno-technicznej (wprowadzenie estetyki oraz ładu w wyglądzie i ukształtowaniu przestrzeni), oraz wsparcie w sferze środowiskowej (zmniejszenie hałasu oraz niskiej emisji poprzez uporządkowanie/udrożnienie układów komunikacyjnych). Wzajemnie powiązana realizacja projektów społecznych i infrastrukturalnych ma przyczynić się do spójności i wysokiej efektywności podejmowanych zadań oraz trwałych zmian społecznych w dzielnicach objętych projektami.

Zakresy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych wynikają z programów rewitalizacji przygotowanych przez miasta. Te mają swoje źródła w precyzyjnych diagnozach potrzeb mieszkańców (na podstawie konsultacji społecznych) i problemów występujących w dzielnicach. Ostateczne zakresy projektów rewitalizacyjnych finansowanych z RPO WP 2014-2020 są wynikiem konsultacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (który pełni rolę Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020) a miastami. Koszty czy zadania, które nie mogą być finansowane ze środków unijnych, a ich realizacja jest konieczna ze względu na spójność przedsięwzięć rewitalizacyjnych, będą finansowane ze środków własnych miast.