Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie badania, które ma pomóc w ocenie, czy działania informacyjne i promocyjne poświęcone marce Funduszy Europejskich oddziałują na znajomość i poziom wiedzy w społeczeństwie na przykładzie województwa pomorskiego. Celem badania jest monitorowanie wybranych wskaźników znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich na przestrzeni okresu od maja 2018r. do października 2018 r.


Badanie przyniesie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 

  1. Jak zmieniały się poziomy poszczególnych badanych wskaźników na przestrzeni czasu realizacji badania?
  2. Czy poziomy wskaźników Funduszy Europejskich zmieniały się w odniesieniu do zmiennych socjodemograficznych charakteryzujących respondentów, tj. ich wieku, płci, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania?
  3. Czy osoby, które częściej deklarują zetknięcie się z jakimikolwiek informacjami nt. FE. cechują się również wyższymi wartościami badanych wskaźników? 
  4. Czy dane działania informacyjno-promocyjne były skuteczne? (w przypadku pomiarów związanych z oceną skuteczności realizowanych działań informacyjno-promocyjnych, m.in. akcji i kampanii – dot. Kampanii informacyjno-promocyjnej #Realnarzeczywistosc)

 

Do realizacji badania niezbędne jest zapoznanie się ze Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 http://www.rpo.pomorskie.eu/-/strategia-komunikacji-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020

Poszczególne pomiary zostaną zrealizowane techniką CAPI w ramach pomiarów omnibusowych zapewniających standaryzację warunków przeprowadzenia badania porównywalną z badaniami omnibusowymi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił potwierdzenie wykonania należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

  1. co najmniej 3 usług polegających na przeprowadzeniu badań opinii z wykorzystaniem techniki CAPI na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich nie mniejszych niż 1000 respondentów, o wartości minimum 20 000,00 zł brutto każda;
  2. co najmniej 2 usług polegających na przeprowadzeniu oceny skuteczności kampanii marketingowej.

 

Tabela wskaźników w załączeniu.

 

Kryteria oceny: 100% cena

Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2018 r.

 

Prosimy o podanie:

* Ceny - netto i brutto oraz szacunkowego czasu potrzebnego do przeprowadzenia badania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Eliza Zaremba, e.zaremba@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 124.

 

 

Załączniki:

Informacja o ogłoszeniu - baza konkurencyjności

pdf 215 KB

Tabele wskaźników - badanie 2018

pdf 210 KB

Strategia komunikacji RPO WP 2014-2020

pdf 1.69 MB