Zapytanie ofertowe na kompleksową weryfikację postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową weryfikację postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy znajdują się poniżej.
 

Uwaga! Zmianie ulega zapis w projekcie umowy, w §7 ust.2

było:

„ 2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:

  1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę,
  2. ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,
  3. zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, jedynie w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nowej osoby będą nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy oraz otrzymania za test wiedzy punktacji na minimalnym poziomie uzyskanym przez Wykonawcę."

jest:

               „ 2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:

  1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę,
  2. ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,
  3. zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, jedynie w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nowej osoby będą nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy."

W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 24.10.2017r. do godz. 12.00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z formularzem

docx 379 KB

Projekt umowy

pdf 356 KB