Wykaz projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

22 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania jeden wniosek o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem 3 356 381,80 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym