Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.2.1.

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania jeden wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT na łączną kwotę ogółem 9 494 850,00 zł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO w ramach Poddziałania 5.2.1. w trybie pozakonkursowym