Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.2.

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania jeden wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, na łączną kwotę ogółem 3 464 000,00 zł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO w ramach Poddziałania 3.2.2. w trybie pozakonkursowym