Wybrano projekty z zakresu informatyzacji szpitali

23 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania kolejne 15 projektów w Działaniu 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne – wsparcie dotacyjne, których łączna wartość wynosi 41,3 mln zł, przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 33,3 mln zł.

Wsparcie w ramach Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne umożliwia wdrożenie systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia, jak również rozwój usług telemedycznych.

W wyniku realizacji projektów nastąpi poprawa efektywności i dostępności usług zdrowotnych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także stworzenie przyjaznego regionalnego portalu internetowego kompleksowo obejmującego kwestie związane z usługami zdrowotnymi, zarówno w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia, jak i promocji zdrowia.

Realizacja wybranych projektów w ramach Działania 7.2 stanowić będzie „wartość dodaną" przedsięwzięcia strategicznego zidentyfikowanego w ramach RPS w zakresie ochrony zdrowia, dotyczącego wdrożenia systemów e-zdrowia w podmiotach leczniczych świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa pt.: „Pomorskie e-zdrowie".

 

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 7.2.