Wybrano kolejne projekty do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

29 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 4 wnioski o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT na łączną kwotę ogółem 5 002 956,58 zł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania