Wybrano do dofinansowania projekty „30+ wpłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II)" oraz „30+ na start (II)”

8 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania  projekty „30+ wpłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II)" oraz „30+ na start (II)" o łącznej wartości 3 152 068,72 zł. Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT.

Lista projektów wybranych do dofinansowania