Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie rozwoju usług społecznych

20 lutego 2020 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę prawie 545 tys. zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez:

  • wsparcie opiekunów osób zależnych,
  • organizację i prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami.

Lista projektów wybranych do dofinasowania