Wybrano do dofinansowania projekt „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022", o wartości 1.950.000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 6.3.3 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Lista projektu wybranego do dofinansowania.