Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

16 stycznia 2020 r. zatwierdzono dwa projekty pozakonkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 6 687 516,20 zł.

Celem głównym obu projektów jest aktywne włączenie oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny poprzez:

  • integrację o charakterze społecznym (wsparcie i terapia psychologiczna, poradnictwo prawne, konsultacje ze specjalistą ds. ekonomicznych, wsparcie asystenckie, animacyjne i streetworkingowe, mieszkanie treningowe, warsztaty i szkolenia kompetencji społecznych),
  • integrację o charakterze zawodowym (doradztwo zawodowe, asystentura wspomagająca zatrudnienie, pośrednictwo pracy, szkolenia/ kursy zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, staże zawodowe),
  • integrację o charakterze edukacyjnym (świadczenie usługi brokera edukacyjnego, zajęcia szkolne uzupełniające wykształcenie, inkubator przedsiębiorczości młodych),
  • profilaktykę wykluczenia społecznego (usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne o charakterze zdrowotnym, opieka nad osobami zależnymi, pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym spotkania grupy motywacyjnej).

Lista projektów wybranych do dofinansowania