Weryfikacja dokumentacji udzielanych zamówień

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przypomina beneficjentom o obowiązku weryfikacji "ex-ante" dokumentacji udzielanych zamówień w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020. 

Zobacz broszurę o kontroli "ex-ante"