W Pomorskim inwestujemy w OZE

Samorząd województwa pomorskiego mocno inwestuje w Odnawialne Źródła Energii. 3 października władze Pomorza podpisały z pomorskimi gminami 6 umów o dofinansowanie projektów. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Gdańsku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, 4 umowy podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Dotacje otrzymały: gmina Luzino (partnerzy projektu to: miasta Reda i Puck oraz gminy Łęczyce, Gniewino oraz Linia; Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby" oraz Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne), miasto Rumia – dwie umowy (partner projektu – gmina Szemud) oraz Pelplin (partner projektu – gmina Chmielno).

 

W Gdańsku umowy podpisali marszałkowie województwa pomorskiego, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Fot. Daria Kubiak

W Przywidzu, w kompleksie widowiskowo-sportowym Arena Przywidz, 2 umowy podpisał Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Dotacje otrzymały gminy Sierakowice (partnerzy projektu to gminy Sulęczyno i Kartuzy) oraz Somonino (partner projektu – gmina Przywidz).

 

W Przywidzu umowy o dofinansowanie podpisał Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Twardokus

Celem projektów jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie pomorskim. Dzięki realizacji 24 inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawi bilans energetyczny (zmniejszy import) oraz zmniejszą się obciążenia środowiska zanieczyszczeniami.

OZE w Redzie i Pucku oraz w gminach Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i instalacji solarnych, które będą montowane na domach prywatnych w Redzie i Pucku oraz gminach Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń do środowiska. Wykorzystanie OZE spowoduje znaczne oszczędności finansowe dla mieszkańców, którzy biorą udział w projekcie.

OZE w budynkach użyteczności publicznej w Rumi i Szemudzie

Miasto Rumia podpisze umowy na realizację dwóch projektów. Przedmiotem pierwszego jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach - akumulatorów do kumulacji energii. Inwestycje będą realizowane w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rumi i gminy Szemud. Zamontowanych zostanie 25 szt. instalacji (9 szt. w Rumi i 16 szt. w Gminie Szemud). Efektem realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie gmin w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródła odnawialnego – promieniowania słonecznego.

Zakres drugiego projektu to zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach – zamontowanie akumulatorów do kumulacji energii. Instalacje posłużą do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na potrzeby zużycia w gospodarstwach domowych na terenie miasta Rumi i gminy Szemud. Zamontowanych zostanie 196 szt. instalacji fotowoltaicznych (52 szt. w budynkach mieszkalnych w Rumi oraz 144 szt. w budynkach mieszkalnych w gminie Szemud).

Energia z OZE w gminach Pelplin i Chmielno

Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych w 6 obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pelplin (3 budynki) i Chmielno (3 budynki) oraz w 23 prywatnych budynkach mieszkańców (9 w gminie Pelplin i 14 w gminie Chmielno), a także montaż pieców na biomasę po jednym w budynkach użyteczności publicznej w każdej z gmin. Planowane przedsięwzięcie zmierza do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca wykorzystywanej na potrzeby własne obiektów oraz do zmiany źródła pozyskiwania ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

OZE dla Kaszub

W ramach przedsięwzięcia "OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno" realizowane będą działania, których celem jest popularyzacja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przewiduje się montaż 3 źródeł/instalacji i urządzeń wykorzystujących energię słońca, w dwóch technologiach: solarnej i fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. Inwestycja obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Łączna liczba instalacji wyniesie 855, w tym 509 instalacji solarnych, 295 pomp ciepła oraz 51 sztuk oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego.

Ekoenergia od Somonina aż do Przywidza

W ramach projektu gminy Somonino zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną dla 8 budynków użyteczności publicznej (stanowiących własność gminy Somonino) i 107 obiektów jej mieszkańców, łącznie dla 115 budynków. Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną dla 11 obiektów użyteczności publicznej gminy Przywidz i 267 budynków jej mieszkańców, łącznie dla 278 obiektów.

Marcin Twardokus