W Kościerzynie powódź nam niestraszna!

Tytuł projektu:

Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie Miasta Kościerzyna


Beneficjent:

Gmina Miejska Kościerzyna


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Kościerzyna


Całkowita wartość:

24 579 306,69 zł


Dofinansowanie UE:

17 205 514,68 zł


Opis projektu:

Głównym problemem zdefiniowanym w ramach niniejszego projektu jest niedostateczny poziom ochrony przed zagrożeniami naturalnymi w postaci powodzi na terenie miasta Kościerzyna.

Miasto stanowi teren zalewowy rzeki Wierzycy. Rzeka Bibrowa płynąca przez miasto, będąca dopływem rzeki Wierzycy powoduje, że Kościerzyna stanowi zlewnię górną rzeki Wierzycy i tym samym jest narażona na powodzie i podtopienia. Ostania duża powódź miała miejsce w 1998 roku, która przewyższała wartość przeciętną o 249% (dane IMiGW), spowodowała, że doszło do podtopienia centrum komunikacyjnego miasta – części drogi krajowej nr 20 (ul. Wojska Polskiego), drogi wojewódzkiej 214 (ul. Szopińskiego), dworca PKP. Podtopione zostały także budynki mieszkalne, co w efekcie doprowadziło do start materialnych i społecznych. Z uwagi na zmiany klimatyczne szacuje się, że do nawalnych deszczy dochodzić będzie coraz częściej. Obecnie przy silnych deszczach podtapiany jest ciąg komunikacyjny ul. Skłodowskiej oraz Szopińskiego oraz inne zalewowe części miasta. Wynika to między innymi z faktu, iż rzeka Bibrowa przepływa przez teren miasta Kościerzyna w znacznej mierze kanałem podziemnym.

Realizacja celu projektu jakim jest zapobieganie zagrożeniom powodziowym i podtopieniom miasta Kościerzyna uwarunkowana jest szeregiem niezbędnych działań skoncentrowanych na usprawnieniu funkcjonowania systemu gospodarowania wodami na terenie miasta Kościerzyna, zarówno w warunkach nadmiaru wody jak i podczas suszy.

W Kościerzynie powstanie system ochrony przed powodziami. Dzięki realizacji projektu pn.  „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna" w Kościerzynie uda się zapobiegać zagrożeniom powodziowym i podtopieniom miasta, które dotychczas stanowiły poważny problem.

W ramach Projektu:

    uporządkujemy układ hydrologiczny na terenie Kościerzyny
    racjonalizujemy gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi, w tym zwiększymy naturalną retencję,
    wybudujemy system oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych.


Łącznie do września 2020 roku w Kościerzynie zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej
o długości 15,37 km oraz 8 zbiorników retencyjnych w tym:

  •     na Osiedlu Zachód: system kanalizacji deszczowej o dł. 5,95 km oraz dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 2201 m3,
  •     na Osiedlu Tysiąclecie II: systemu kanalizacji deszczowej o dł. 3,45 km oraz dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 3945 m3,
  •     na Osiedlu Za Torami: system kanalizacji deszczowej o dł. 5,57 km oraz trzy zbiorniki retencyjne o pojemności 6680 m3,
  •     regulacja zlewni rzeki Bibrowej obejmująca wykonanie łuku, odbudowę koryta rzeki, wykonanie  systemu podczyszczania wód opadowych, budowę systemu kanalizacji deszczowej o dł. 0,40 km z budową jednego zbiornika retencyjnego o pojemności 4940 m3.

To bardzo duży zakres, który spowoduje uregulowanie stosunków wodnych w Kościerzynie, zniweluje zagrożenie powodziowe, czego Miasto już doświadczyło. Zadanie możliwe do realizacji tylko dzięki pozyskaniu dotacji z RPO WP 2014-2020. Przedsięwzięcie oczekiwane przez mieszkańców Kościerzyny, które oprócz swojej funkcji przeciwpowodziowej, ochrony ujęcia wody pitnej będzie umożliwiało urządzanie nowych miejsc rekreacji.