W Gdańsku powstanie Centrum Geriatrii

We wtorek, 11 lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego GUMed pn. Centrum Geriatrii w Gdańsku. Dzięki nowej placówce seniorzy z Pomorza zyskają dostęp to bardziej wszechstronnych i specjalistycznych usług zdrowotnych, jeszcze lepiej dopasowanych do ich specyficznych potrzeb.

Wartość projektu to blisko 12 mln zł, z czego ponad 10 mln zł stanowi dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt GUMed to odpowiedź na potrzeby mieszkańców województwa pomorskiego, wśród których znajdują się osoby w wieku podeszłym cierpiące na schorzenia kwalifikujące się do grupy chorób cywilizacyjnych. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego GUS, w ostatnich latach zauważa się postępujący proces starzenia się społeczeństwa, a co z tym idzie, wzrost popytu na świadczenia zdrowotne i opieki społecznej wymagające kompleksowego, zintegrowanego systemu opieki nad osobami starszymi.

Centrum Geriatrii powstanie w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego UCK poprzez dostosowanie obiektu Szpitala Studenckiego zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku do potrzeb kompleksowej ambulatoryjnej opieki geriatrycznej. Projekt realizowany będzie od września 2017 roku do sierpnia 2020 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów na Obszarze Metropolitalnym. Projekt Centrum Geriatrii przyczyni się do wdrożenia zasad opieki koordynowanej, zapewniając równocześnie współpracę pomiędzy różnym poziomami świadczeniodawców.

Poprawę jakości obsługi medycznej odczują przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku 65+, którzy zyskają dostęp to bardziej wszechstronnych i specjalistycznych usług zdrowotnych. Dotyczy to również rodzin i opiekunów osób starszych, których członkowie rodzin lub podopieczni dzięki sprawniej poprowadzonemu leczeniu lub rehabilitacji szybciej uzyskają samodzielność.

Realizacja projektu obejmować będzie m.in. prace remontowo-budowlane polegające na dostosowaniu obiektu Szpitala Studenckiego, zakup wyposażenia rehabilitacyjnego w zakresie rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej, wyposażenia diagnostycznego i terapeutycznego w zakresie funkcji poznawczych, a także systemów do teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów w wieku podeszłym i wyposażenia pomieszczeń w podstawowe sprzęty biurowe i medyczne na potrzeby projektu. Zaplanowano również zakup ponad 30 pozycji sprzętowych i aparaturowych niezbędnych do utworzenia Centrum Geriatrii w Gdańsku.

Wdrożenie nowej formy udzielania świadczeń w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki geriatrycznej wraz opracowaniem platformy informacyjno-komunikacyjnej wspierającej procesy decyzyjne. Działania te przyczynią się również do uzupełnienia bazy szkoleniowej dla kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie geriatrii.

Projekt zakłada również szkolenia specjalistyczne dla lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów, dietetyków, pracowników socjalnych, opiekunów, wolontariuszy, absolwentów WZP. Zaplanowano blisko 11 szkoleń specjalistycznych dostosowanych do wypracowania i wdrożenia nowego modelu udzielania nowych form świadczeń.

Cele projektu są zgodne z „Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego" oraz Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

GUMed, jako organ założycielski szpitala klinicznego i jedyna uczelnia medyczna na Pomorzu, której działalność prowadzona jest na obszarze metropolitalnym, aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie, zapewniając wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze, prowadząc kształcenie ustawiczne kadr medycznych oraz dostarczając ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych.

Co istotne, przedsięwzięcie to przyczyni się do realizacji założeń projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa pomorskiego". W dokumencie tym prognozuje się wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz neurologii wśród osób w podeszłym wieku. Do zaspokojenia zdiagnozowanych braków przyczynić ma się zwiększenie liczby łóżek w ramach m.in. w oddziałów geriatrycznych. Zgodnie z treścią tego dokumentu szacunkowy wzrost zapotrzebowania na łóżka dedykowane pacjentom w wieku podeszłym do 2029 roku wyniesie ok. 20%.

Projekt dofinansowany zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 07.01.01. - zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT.

Monika Grochulska

Załączniki:

Wykaz projektów pozakonkursowych z dnia 11 lipca 2017.pdf

pdf 418 KB