Uwaga! Zmiana limitu dokonywania płatności w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 informuję, że 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty transakcji dla których istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Dotychczasowy limit był określony w kwocie 15.000 EUR, od 1 stycznia 2017 r. limit ten będzie wynosił 15.000 PLN. Wszelkie transakcje (bez względu na ilość płatności)  powyżej 15.000 PLN dokonane z pominięciem rachunku bankowego będą uznawane za wydatki niekwalifikowalne zgodnie z  podrozdziałem 6.3 Wydatki niekwalifikowalne pkt 1) lit. n) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.