Unijne wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej w Pomorskim

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację 8 projektów otrzymają gminy: Karsin, Skarszewy, Dzierzgoń, Kosakowo, Żukowo oraz Nadleśnictwa Starogard oraz Choczewo a także Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Inwestycje pozwolą na zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 17 października br. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w Sali Rady Wydziału, ul. Wita Stwosza 59. Umowy podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.


fot. materiały UMWP

Łączna wartość projektów to prawie 16 mln zł a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 13 mln zł.

Dzięki projektom zostanie utworzonych ponad 25 km szlaków turystycznych co spowoduje, że powierzchnia terenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym wyniesie prawie 400 ha. Prawie 6,5 km szlaków będzie odnowionych. Powstanie m.in. wieża widokowa o wysokości 40m oraz ścieżki dydaktyczne. Zaplanowano także działania informacyjno-edukacyjne.
 

Nadleśnictwo Starogard

Przedmiotem projektu jest budowa 2 ścieżek edukacyjnych o całkowitej długości 1,37 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzących do dwóch rezerwatów przyrody: Wiosło Małe i Wiosło Duże, położonych na terenie obszaru Natura 2000 Dolna Wisła. Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych są działania dotyczące edukacji ekologicznej.

Gmina Karsin

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu dla budowy wieży widokowej o wysokości 40 m w miejscowości Przytarnia wraz z niezbędną infrastrukturą (budynkiem obsługi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej, parkingiem z dojazdem, ciągiem pieszo-rowerowym). Głównym celem projektu jest koncentracja ruchu turystycznego, obsługa potrzeb turystów i edukacja przyrodniczo-ekologiczna dla ograniczenia zagrożeń wynikających z nieuporządkowanej penetracji przez ludzi terenów cennych przyrodniczo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Nadleśnictwo Choczewo

Projekt odpowiada na potrzeby związane z ochroną zasobów leśnych i obszarów chronionych prawem wynikających z organizacji ruchu turystycznego w obszarze pasa nadmorskiego północnych części Nadleśnictwa Choczewo. W ramach projektu zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni szlaków, zaplanowano też utworzenie ścieżki przyrodniczo-leśnej. Zamontowana zostanie przy szlakach infrastruktura turystyczna, punkty sanitarne i tablice edukacyjne, wygrodzone zostanie także przejście przez wydmę i zbudowane zostaną 2 platformy widokowe.

Gmina Skarszewy

Głównym celem inwestycji jest wsparcie ochrony bioróżnorodności obszaru Doliny Wierzycy poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego. Planuje się wykorzystanie naturalnych uwarunkowań w obszarze Gminy Skarszewy, pozwalających zagospodarować historyczny szlak kolejowy na potrzeby ścieżki pieszo-rowerowej.

Gmina Żukowo

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowych działań związanych z budową ścieżek dydaktycznych na cennych przyrodniczo i intensywnie eksploatowanych turystycznie terenach gmin Żukowo i Chmielno. Inwestycja obejmuje wybudowanie 3 ścieżek dydaktycznych o długości 7,7 km wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. Uzupełnieniem tych działań będzie odtworzenie populacji rodzimych gatunków roślin wodnych i lądowych.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Głównym celem projektu jest przywrócenie stanu naturalnego zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa. Projekt składa się z dwóch głównych części: ochrony czynnej (usuwanie samosiewów i odrośli, patrolowanie rezerwatu) oraz spotkań informacyjnych nt. rezerwatu i jego przyrody. W ramach projektu zostaną wsparte 2 formy ochrony przyrody, co spowoduje, że powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 195 ha.

Gmina Dzierzgoń

Po szczegółowych badaniach przyrodniczych terenu Gminy Dzierzgoń, zaplanowano projekt dotyczący przywrócenia i ochrony bioróżnorodności Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń, poprzez zaangażowanie mieszkańców w czynną ochronę gatunków. Będzie to utworzenie 260 m szlaku turystyczno-przyrodniczego: montaż i zasiedlenie hoteli owadów, budek ptaków i nietoperzy oraz wdrażanie programu odtworzenia gatunków oraz rewitalizacja siedlisk poprzez utworzenie tarliska ryb Salmonidae, nasadzenia rodzimych roślin oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Gmina Kosakowo

Projekt polega na zagospodarowaniu ścieżki dydaktycznej na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki. Inwestycja zakłada wygrodzenie ścieżki drewnianymi barierkami, montaż tablic edukacyjnych, kładek w miejscach przecięcia szlaku z rowami melioracyjnymi i z zachodzącą na szlak plażą, kładki łączącej się ze ścieżką, wieży widokowej, tablic informacyjnych, obiektów małej architektury, oświetlenia solarnego.

Daria Kubiak