Unijne środki na rewitalizację pomorskich miast

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski podpisali 22 grudnia 2017 r. z samorządowcami z Kościerzyny, Chojnic, Debrzna i Skarszew umowy na dofinansowanie projektów rewitalizacji.

 


Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to ważny impuls rozwojowy dla miast. Dzięki środkom unijnym na terenie wybranych obszarów lub dzielnic miast, które dotychczas ulegały postępującej degradacji, realizowane będą projekty społeczne i infrastrukturalne. Planowane do realizacji działania są wynikiem przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami. Będą odpowiadać na ich problemy, potrzeby i sugestie.

Dzięki udziałowi w projektach mieszkańcy – bezrobotni, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością lub rodziny – będą mogli skorzystać z szeregu działań ukierunkowanych na ich aktywizację zawodową i integrację społeczną, m.in. doradztwa, warsztatów, kursów czy szkoleń. Odbudowana zostanie również infrastruktura przestrzeni publicznych w miastach. Realizowane będą m.in. remonty dróg, renowacja obiektów zabytkowych, budynków użyteczności publicznej, remonty części wspólnych budynków mieszkalnych. Powstaną także place zabaw, infrastruktura rekreacyjna dla młodzieży. Uporządkowane zostaną tereny zielone.


Kościerzyna - rewitalizacja Osiedla 1000-lecia

Na rewitalizowanym obszarze powstanie Centrum Integracji Społecznej, które realizować będzie kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy w ramach reintegracji zawodowej będą mogli skorzystać z doradztwa, szkoleń BHP, zajęć ABC przedsiębiorczości, kursów, szkoleń oraz praktyk. Wyremontowanych ma zostać 26 budynków, rozwinięta zostanie infrastruktura drogowa, uporządkowane tereny zielone. Powstaną place zabaw i ścianka do graffiti.


Chojnice - rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej

Projekt zakłada budowę obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W projekcie realizowany będzie kompleksowy program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Osoby niesamodzielne objęte zostaną m.in. teleopieką. System ten pozwala na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej przez całą dobę dzięki przyciskowi alarmowemu, w który zostanie wyposażona dana osoba. Ponadto projekt zakłada renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne, budowę ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego. Celem projektu jest zniwelowanie zjawisk negatywnych na rewitalizowanym obszarze oraz ożywienie społeczno-gospodarcze mieszkańców.

 

Debrzno - rewitalizacja w obszarze zdegradowanym

Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. Zabytkowy budynek przy ul. Barlickiego 2 zaadaptowany zostanie na Centrum Usług Społecznych, zagospodarowane zostanie również jego otoczenie m.in. poprzez renowację historycznego muru i budowę baszty mającej pełnić funkcję punktu widokowego. Projekt zakłada też zagospodarowanie placu przy ul. Barlickiego, odbudowę nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, przedsiębiorca zagospodaruje przestrzeń na cele edukacyjne, tj. plenerowe muzeum cukiernictwa.


Skarszewy - rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców poprzez adaptację infrastruktury na potrzeby realizacji zadań społecznych oraz stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni miejskich. Udzielone dofinansowane pozwoli na adaptację budynku przy ul. Dworcowej 9 na Centrum Wspierania Rodziny, które zapewni dzieciom opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz zajęcia sportowe. Rodzice wezmą udział w warsztatach, na których poznają sposoby na spędzanie czasu, budowanie pozytywnych relacji i więzi ze swoimi dziećmi. Usługi społeczne kierowane są również do seniorów. Prowadzony będzie punkt wsparcia opieki domowej w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach projektu zaplanowano ponadto stworzenie miejsca zabaw i rekreacji przy ul. Grobla Mickiewicza, adaptację średniowiecznych murów obronnych na cele edukacyjno-kulturalne, przebudowę ulic, zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa z remontem ul. Wodnej oraz remonty części wspólnych w budynkach mieszkalnych.Marcin Twardokus
Referat Informacji
Departament Programów Regionalnych