Unijne dotacje na ochronę przyrody w województwie pomorskim

Zarząd Województwa Pomorskiego w czwartek, 30 listopada br., wybrał kolejnych 7 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki unijnej dotacji zrealizowane zostaną inwestycje dotyczące m.in. zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych, przywrócenia różnorodności biologicznej oraz utworzenia nowych szlaków turystycznych.

Całkowita wartość wybranych projektów to ponad 26,5 mln zł, z czego 16,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Unijną dotację otrzymały następujące projekty:  

1. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" realizowany przez Gminę Dębnica Kaszubska

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie 5 gmin: Dębnica Kaszubska, Damnica, Kobylnica, Słupsk i Ustka, jest ochrona przyrody poprzez usuwanie gatunków inwazyjnych, budowę sztucznych miejsc lęgowych, nasadzenia roślin rodzimych, a także działania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego przez budowę i przebudowę infrastruktury, oznakowanie tras i ścieżek oraz montaż tablic edukacyjnych. Jako wsparcie działań zaplanowano edukację ekologiczną. Celem inwestycji jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, z czego ponad 2,2 mln zł to unijne dofinansowanie.

2. „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK" realizowany przez Województwo Pomorskie

Przedmiotem jest opracowanie projektów planów ochrony dla 7 parków krajobrazowych tworzących Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, stanowiących podstawowy instrument ochrony przyrody i krajobrazu w parkach, z uwzględnieniem udziału społeczeństwa poprzez konsultacje społeczne. Projekt przewiduje utworzenie cyfrowej bazy danych przyrodniczych i przestrzennych w postaci internetowego portalu dostępowego. Działania te przyczynią się do poprawy środowiskowych warunków życia, wzrostu odporności regionu na zmiany klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej.

Całkowita wartość projektu to blisko 5,3 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

3. „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty" realizowany przez Nadleśnictwo Kaliska

Planowane w ramach projektu działania inwestycyjne oraz programy rekonstrukcji różnorodności gatunkowej i siedliskowej mają na celu zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych na terenie Arboretum i Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, w szczególności na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Kaliska. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie Nadleśnictwa Kaliska - jako Partnera wiodącego oraz Gminy Zblewo. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł, z czego blisko 1,7 mln zł to unijne dofinansowanie.

4. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" realizowany przez Gminę Brusy

Przedmiotem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech parków: jednego w Gminie Brusy i dwóch w Gminie Konarzyny. Inwestycja realizowana będzie w Wielkich Chełmach (gm. Brusy) i Konarzynkach oraz Kornem (gm. Konarzyny). Projekt przyczyni się do wzmocnienia mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie, ponieważ poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt zapewni im warunki do życia i rozwoju. Odnowa parków w zakresie budowy ścieżek, montaż elementów małej architektury ukierunkuje ruch turystyczny i zabezpieczy siedliska przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Całkowita wartość projektu to ponad 705 tys. zł, z czego ponad 598 tys. zł stanowi unijne dofinansowanie.

5. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom" realizowany przez Gminę Borzytuchom

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej o łącznej długości prawie 3 km w rejonie trzech jezior: Moczydło, Krosnowskie i Duże. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego oraz zmniejszenie presji turystycznej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Borzytuchom. Całkowita wartość projektu to blisko 1,5 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł to unijne dofinansowanie.

6. „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie" realizowany przez Gminę Pruszcz Gdański

Przedmiotem projektu są działania na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie obejmujące zabiegi ochronne roślin, budowę ścieżek i tras widokowych wraz z ich oświetleniem, rekultywację zbiorników wodnych oraz przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Efektem prac projektowych będzie wsparcie obszaru chronionego przyrody oraz budowa ponad 2-kilometrowego szlaku turystycznego. Dzięki temu obszar Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie zyska lepszy status ochrony siedlisk i bioróżnorodności oraz zostanie zabezpieczony kontrolowanym ruchem turystycznym. Całkowita wartości projektu to ponad 1,7 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

7. „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami" realizowany przez Gminę Miasta Gdańska

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych poprzez utworzenie rowerowego szlaku rekreacyjnego wraz z łącznikami. Przy realizacji zadania uwzględnione zostaną elementy zapewniające ochronę siedlisk płazów na wybranych odcinkach. Działania te mają na celu uporządkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie niekontrolowanych wejść na teren Parku, co jest jednym z najistotniejszych zagrożeń. Projekt realizowany będzie w obszarze TPK i jego otuliny na terenach Gminy Miasta: Gdańska, Gdyni i Sopotu, zasadniczo w obszarach leśnych w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych – głównie jako trasy pomocnicze, dojazdowe. Po zakończeniu projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępnych dla turystów sieci szlaków będzie ponad 78 km. Całkowita wartość projektu to ponad 12,7 mln zł, w tym unijne dofinansowanie to blisko 5 mln zł.

Monika Grochulska

Referat Informacji DPR