TriPOLIS. Zintegrowany program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych z unijnym dofinansowaniem

W piątek 17 listopada br. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę o dofinansowaniu projektu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni pn. „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach utworzonej platformy informatycznej możliwe będzie m.in. monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw, jakości usług i pomiar efektywności działania partnerów projektu. Wspólna platforma informatyczna ma służyć również wzrostowi efektywności zarządzania istniejącą infrastrukturą i zasobami Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Narzędzie będzie otwarte dla użytkowników zewnętrznych (możliwość oceny oferowanych usług). Ważnym elementem wspierania przedsiębiorców jest opracowanie takiej oferty, która zwiększy dostępność specjalistycznych usług dla sektora MŚP. Projekt będzie mieć także wpływ na zwiększenie świadomości w gronie pomorskich firm na temat możliwości uzyskania specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB.

Usługi badań patentowych i poszukiwań w literaturze patentowej, konsultacje w zakresie „od prototypu do produktu", a także usługa Open up i Okno na świat Online, Social Media Planner (planowanie), Multimedialne Centrum Human Resources (rozwój zespołu i rozwój osobisty menadżera) oraz Centrum Innowacyjnych Rozwiązań – to tylko niektóre ze specjalistycznych usług doradczych oferowanych w ramach TriPOLIS-u, z których skorzystać będą mogli przedsiębiorcy - mówi Jan Szymański - dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

 

Dzięki realizacji projektu nastąpi profesjonalizacja działalności trzech Instytucji Otoczenia Biznesu
w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S):

  • Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego;
  • Fundacji Gospodarczej;
  • Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Efektem projektu będzie przygotowanie do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów. Podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów stworzy lepsze warunki rozwoju dla pomorskich MŚP.

Chcielibyśmy, by firmy i nasi przedsiębiorcy mogli otrzymać fachowe wsparcie tutaj, na swoim terenie, by nie musieli korzystać z pomocy z zagranicznych źródeł – mówi dyrektor biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot - Michał Glaser.

Przedsięwzięcie TriPOLIS obejmować będzie cztery obszary działań:

  1.  monitoring potrzeb przedsiębiorców w zakresie nowych usług, wraz z modelowaniem i testowaniem tych usług - w ramach obszaru wdrożony zostanie zintegrowany system identyfikacji i analizy potrzeb przedsiębiorców, prowadzony w sposób ciągły i jednolity, w powiązaniu z działaniami mającymi na celu konstruowanie nowych lub ulepszonych usług, dopasowanych do identyfikowanego popytu;
  2. kompetencje kadr - w ramach obszaru realizowane będą działania związane ze specjalistycznym przygotowaniem kadry partnerów do świadczenia nowych usług;
  3. infrastruktura - w ramach obszaru podejmowane będą działania związane zarówno ze stworzeniem infrastruktury współpracy partnerów (platforma informatyczna), jak i uzupełnianiem wyposażenia i bazy aparaturowej niezbędnej do świadczenia nowych usług;
  4. kontrola jakości usług oraz efektywności działania partnerów - w ramach obszaru realizowane będą działania związane z monitorowaniem i ewaluacją działalności partnerów projektu w zakresie realizacji oferty wsparcia przedsiębiorców.

Funkcjonujące w OMG-G-S Instytucje Otoczenia Biznesu mają duży potencjał infrastrukturalny oraz kadrowy. Potencjał ten będzie można efektywniej wykorzystywać poprzez usieciowienie oraz integrację działań poszczególnych podmiotów, a także przez ciągłe i trwałe podnoszenie jakości oferty usług proinnowacyjnych i doradczych przez nie świadczonych.

 

Monika Grochulska

Referat Informacji DPR