Tytuł projektu:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie


Beneficjent:

Gmina Miasta Sopotu


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Sopot


Całkowita wartość:

21 539 602,04 zł


Dofinansowanie UE:

9 890 000,00 zł


Opis projektu:

Gmina Miasta Sopotu realizuje projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Działania Gminy mają na celu wykorzystanie potencjału oszczędności jakie posiadają miejskie placówki. Jest to projekt hybrydowy – realizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego i współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Co i kiedy powstanie?

Planowane przedsięwzięcie obejmie 25 budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Sopotu (szkoły, przedszkola, Dom Dziecka, Szkoła Muzyczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Sopockie Ognisko Plastyczne). We wszystkich budynkach wdrożony zostanie System Zarządzania Energią oraz wymienione zostanie oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne, zamontowane zostaną Odnawialne Źródła Energii - w 17 budynkach ogniwa fotowoltaiczne oraz w 2 budynkach instalacje solarne, w 11 budynkach przeprowadzona zostanie głęboka termomodernizacja (pozostałe budynki zostały objęte termomodernizacją w latach poprzednich). Prace budowlane potrwają dwa lata do 31 października 2019 roku i głównie będą prowadzone w okresie wakacyjnym.

System Zarządzania Energią – na czym to polega?

Zamontowany System Zarządzania Energią umożliwi zdalny odczyt temperatury w poszczególnych pomieszczeniach budynku, a następnie sterowanie instalacją grzewczą w taki sposób, aby zapewniona była odpowiednia temperatura wewnątrz pomieszczeń w trakcie użytkowania, np. w sali lekcyjnej minimalna dopuszczalna temperatura w trakcie zajęć lekcyjnych nie będzie mogła być niższa niż 20oC, w sali gimnastycznej 16oC, w toalecie 24oC,  a poza godzinami pracy placówki temperatura będzie mogła być obniżona automatycznie do 14oC.

Sposób finansowania przedsięwzięcia (projekt hybrydowy, formuła ESCO)

Projekt realizowany będzie przez partnera prywatnego, który został wybrany w przetargu publicznym na okres 15 lat (2 lata na realizację etapu robót oraz 13/14 lat na etap zarządzania i utrzymania Systemu Zarządzania Energią).  Partnerem prywatnym będzie firma z sektora ESCO (Energy Service Company), oferująca usługi energetyczne. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będzie przekazywane partnerowi sukcesywnie przez okres 13/14 lat i pochodzić będzie w części z wygenerowanych oszczędności finansowych wynikających ze zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Część wynagrodzenia dla partnera prywatnego będzie przekazywana również ze środków unijnych, gdyż Miasto uzyskało na realizację Projektu dofinansowanie w wysokości 9,89 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warto dodać, iż partner prywatny gwarantuje oszczędności na energii cieplnej i na energii elektrycznej, a w przypadku nieosiągnięcia gwarantowanych oszczędności będzie musiał dopłacić różnicę do budżetu Miasta. Takie rozwiązania pozwolą na płynne sfinansowanie z budżetu miasta całej inwestycji.

Efekt ekologiczny

Istotnym ekologicznym efektem realizacji całego projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych  do otoczenia o 771,31 ton dwutlenku węgla rocznie oraz zmniejszenie zużycia energii  pierwotnej o ponad 3 mln kWh rocznie. Wdrożone rozwiązania pomogą zachować bardzo dobrą jakość powietrza w Sopocie.

Oszczędność energii = oszczędność finansowa

Efektem przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, montażu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Systemu Zarządzania Energią będzie zmniejszenie zużycia energii o 51,6%. Efektem wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 68,1%.

Znaczna poprawa komfortu dla dzieci i młodzieży

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie komfortu w korzystaniu z placówek przez młodzież, rodziców i nauczycieli – w salach lekcyjnych i przedszkolnych będzie zapewniona odpowiednia temperatura i wentylacja, a oświetlenie będzie dostosowane do wymaganych norm i standardów. Dodatkowo Gmina Miasta Sopotu uzyska natychmiastowy efekt w poprawie estetyki oraz zachowanie zabytkowego charakteru budynków.