Szlakiem od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej

Tytuł projektu:

Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej


Beneficjent:

Gmina Miasta Krynica Morska


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gmina Miasta Krynica Morska


Całkowita wartość:

12 502 832,95 zł


Dofinansowanie UE:

8 715 821,06 zł


Opis projektu:

Zakres przedmiotowy projektu obejmie:

1. zabezpieczenie obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w szczególności związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego poprzez wyznaczenie i budowę szlaków na odcinkach: 1) Mikoszewo – Stegna: 14,82 km – Gmina Stegna; 2) Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km – Gmina Sztutowo; 3) Kąty Rybackie – Przebrno: 7,75 km – Gmina Sztutowo; 4) Przebrno – Krynica Morska: 1,1 km – Gmina Miasta Krynica Morska; 5) Krynica Morska – Piaski: 15,4 km – Gmina Miasta Krynica Morska. przechodzących przez teren gmin: Stegna, Sztutowo i Krynica Morska po gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg

2. wykonanie i ustawienie w terenie na przebiegu szlaku tablic edukacyjnych o następującej tematyce: 1) Mikoszewo- Prom 2) Mikoszewo- Rezerwat Przyrody- Mewia Łacha 3) Jantar- starorzecze 4) Junoszyno – torfowisko 5) Stegna- starorzecze z salwinią 6) Kąty Rybackie – rezerwat przyrody Kąty Rybackie 7) Kąty Rybackie- port morski 8) Skowronki – szuwary nadzalewowe; 9) Nowy Światpozostałości punktu osadniczego; 10) Przebrno – informacja o brzezinie bagiennej 11) Przebrno. Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej" 12) Krynica Morska – Wielbłądzi Garb 13) Piaski. Klif nadzalewowy 14) Piaski wydmy.

3. Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu. W wyniku projektu zachowana zostanie różnorodność biologiczna oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe na terenie obszarów chronionych (Parku Krajobrazowego ""Mierzeja Wiślana"" i w jego otulinie; rezerwatów przyrody: ""Kąty Rybackie"", ""Mewia Łacha"", ""Moczary"", ""Buki Mierzei Wiślanej""; Obszaru Natura 2000 PLH 280007 ""Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana""). Ograniczona zostanie antropopresja i degradacja środowiska, związana z nasilającym się ruchem turystycznym oraz prowadzonymi inwestycjami poprzez wyznaczenie i wybudowanie szlaków turystycznych/ ścieżek rowerowych w miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów.

 

Cele projektu:
  • ukierunkowanie i skanalizowanie rozproszonego obecnie po terenach leśnych ruchu turystycznego;
  • zlikwidowanie licznych przedeptów, a poprzez to zniwelowanie niszczenia poszycia leśnego lasów przybrzeżnych oraz wyeliminowanie niszczenia systemu korzeniowego skarpy/ wydmy przedniej, a poprzez to wyeliminowanie wystąpienia braku jej stabilności;
  • wyeliminowanie zaśmiecania i zanieczyszczenia lasów przybrzeżnych oraz zanieczyszczenia wód morskich;
  • ochrony ekosystemu strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, w tym obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody – Zalew Wiślany i obszary przybrzeżne;
  • zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrona różnorodności biologicznej;
  • zapewnienie możliwości korzystania ze środowiska przy poszanowaniu jego walorów i zasobów przez obecne i przyszłe pokolenia;
  • utworzenia spójnej z międzynarodową siecią ścieżek rowerowych.

 

Powstaną trasy:
1. Mikoszewo – Stegna do granicy gmin Stegna i Sztutowo w pobliżu Muzeum Stutthof: 14,82 km realizowany przez Gminę Stegna – rozpoczyna się od Mikoszewa, po drodze malowniczy Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno, dalej Stegna i droga do Sztutowa.

2. Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km realizowany przez Gminę Sztutowo - odcinek, stanowiący ciekawe urozmaicenie równej nawierzchni trasy i wyzwanie dla rowerzystów. Liczne dosyć strome podjazdy i zjazdy wymagają uwagi i wysiłku, ale zapalonym rowerzystom sprawią wiele przyjemności. Ścieżka przebiega tuż przy drodze 501, można więc uniknąć ruchu samochodowego, który na tym odcinku jest dosyć duży.

3. Kąty Rybackie – Przebrno o długości 7,75 km realizowany przez Gminę Sztutowo.- odcinek ten jest w trakcie budowy i zostanie ukończony w miesiącu sierpniu 2018 r.

4. Przebrno – Krynica Morska: 1,038 km realizowany przez Gminę Miasta Krynica Morska - krótki odcinek w urokliwym lesie. Do trasy można dojechać rowerem od drogi 501 naprzeciw Pomnika budowniczych obozu Stutthof.

5. Krynica Morska – Piaski: 15, 276 km realizowany przez Gminę Miasta Krynica Morska – zaczyna się w Krynicy Morskiej przy budynku Straży Granicznej i prowadzi aż do Granicy Państwa mijając po drodze zjazdy na dzikie plaże oraz ważne punkty widokowe: Wielbłądzi Garb i Góra Pirata. Ze ścieżki rowerowej można dojechać do Krynicy Morskiej – Piasków odnogą prowadząca wprost do tej miejscowości.

Ważnym elementem projektu są tablice edukacyjne informujące o szczególnie ważnych zasobach przyrodniczych i kulturowych postawione wzdłuż trasy o następującej tematyce:
1. Mikoszewo: Prom śródlądowy Mikoszewo- Świbno,
2. Mikoszewo - Rezerwat Przyrody „Mewia Łacha",
3. Jantar- starorzecze,
4. Junoszyno – torfowisko „Moczary",
5. Stegna- starorzecze z salwinią,
6. Rezerwat przyrody „Kąty Rybackie",
7. Kąty Rybackie - port morski nad Zalewem Wiślanym,
8. Skowronki – szuwary nadzalewowe,
9. Nowy Świat -pozostałości punktu osadniczego,
10. Przebrno –brzezina bagienna,
11. Przebrno-rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej",
12. Krynica Morska: najwyższa ustabilizowana wydma w Europie – Wielbłądzi Garb,
13. Piaski - Klif nadzalewowy,
14. Piaski –„ Mikołajkowe wydmy"