Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 6 lutego 2020 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji Kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 8.3. do SzOOP, w zakresie Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP nr 1/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna

pdf 4.42 MB

Kryteria wyboru projektów

pdf 6.28 MB

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 2.41 MB

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP

pdf 1.45 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 361 KB

Rejestr zmian

pdf 821 KB