Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 29 listopada 2018 r.)