Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 2 marca 2017)

Dokument

Załączniki (4)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów

pdf 5.72 MB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 1.68 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 359 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 342 KB